21 Nd 172/2007
Datum rozhodnutí: 20.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 172/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně K. P., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. P. P., zastoupenému advokátem, o zvýšení výživného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 113/2007, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 113/2007, se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se žalobou podanou dne 27.3.2007 u Obvodního soudu pro Prahu 8 domáhala, aby výživné, které bylo žalovanému stanoveno rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10.8.1999, č.j. 22 Nc 221/99-13 ve výši 3.500,- Kč, bylo od právní moci rozsudku zvýšeno na 5.500,- Kč měsíčně. Současně navrhla, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Městskému soudu v Brně, neboť její matka podala dne 12.3.2007 u Městského soudu v Brně návrh na zvýšení výživného pro jejího bratra nezletilého T. P. a obě věci by měly být spojeny ke společnému řízení, protože "spolu skutkově souvisí a týkají se týchž účastníků".


Žalovaný s přikázáním věci z důvodu vhodnosti k Městskému soudu v Brně nesouhlasil. Uvedl, že spojení věci zvýšení výživného na jeho zletilou dceru s nesporným řízením o zvýšení výživného pro nezletilého syna T. "je nemožné" a že ve věci péče o nezletilého T. již bylo nařízeno jednání na 22.5.2007, na kterém by měla být věc "vyřízena".


Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.


Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.


Důvody, pro které se žalobkyně domáhá přikázání věci Městskému soudu v Brně, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými. Tím, že by věc byla přikázána Městskému soudu v Brně, u něhož byl podán matkou návrh na zvýšení výživného pro nezletilého T. P., bratra žalobkyně, by nebylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, což ostatně ani sama žalobkyně netvrdí.


Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Městskému soudu v Brně podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. června 2007


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu