21 Nd 169/2007
Datum rozhodnutí: 14.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 169/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v konkursní věci dlužníka M. t., a.s., zastoupeného advokátkou, o návrhu věřitelů a) F. H. s.r.o., b) J. Ř., a c) L. F., a.s. zastoupeného Mgr M. Š., za účasti Vrchního státního zastupitelství v O., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 K 15/2004, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci, takto:


Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J., JUDr. P. P. a JUDr. A. H. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Ko 32/2006, 1 Ko 33/2006, Nco 95/2006.


O d ů v o d n ě n í :


Věřitel c) L. F. a.s. v podání ze dne 19.12.2006, doplněném (na výzvu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.3.2007 č.j. 1 Ko 32/2006-1219, 1 Ko 33/2006, Nco 95/2006 učiněnou podle ustanovení § 43 o.s.ř.) podáním ze dne 12.4.2007, vznesl námitku podjatosti neboť má za to, že soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J. popřípadě některý člen příslušného senátu, kterému bylo odvolání přiděleno v rámci rozvrhu práce, je vyloučen z projednávání a rozhodování o odvolání , protože se zřetelem na jeho poměr k některým účastníkům řízení je zde důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. Uvedl, že z obsahu listiny úředního záznamu pořízeném soudkyní soudu prvního stupně o obsahu telefonátu M. H., předsedy představenstva úpadce, vyplývá, že uvedený pan M. H. se zřejmě zná s předsedou senátu a jednal s ním o odvolání, jehož snahou je zrušit prohlášený konkurs . Námitka směřuje i vůči ostatním členům senátu, kterými s největší pravděpodobností jsou JUDr. P. P. a JUDr. A. H. .


Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.


Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.).


Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Olomouci - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Ko 32/2006, 1 Ko 33/2006, Nco 95/2006 senát, v němž působí soudci JUDr. M. J., JUDr. P. P. a JUDr. A. H.


Všichni jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům, že M. H. zmíněného v námitce neznají a ani s ním, ani s jinou osobou o věci nejednali.


V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J., JUDr. P. P. a JUDr. A. H. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobce. Důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti nemůže být ani obsah záznamu ze dne 13.1.2006 zachycujícího vyjádření M. H., že vrchní soud netrpělivě čeká na zaslání spisu 24 K 15/2004 Krajským soudem v Brně, aby mohl zrušit prohlášený konkurs , neboť tento projev účastníka řízení směřující ke zvýšení účinku vlastní žádosti o urychlené předložení věci odvolacímu soudu (který by si jinak mohl vyžádat spis přímo, jestliže by na tom měl zájem) sám o sobě nic nevypovídá o vztahu těchto soudců k účastníkům a k projednávané věci, a nelze z něj dovodit, že by byl způsobilá ovlivnit jejich nestranné rozhodování.


Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J., JUDr. P. P. a JUDr. A. H. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Ko 32/2006, 1 Ko 33/2006, Nco 95/2006. (16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. června 2007


JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.


předseda senátu