21 Nd 166/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 166/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce P. A./C., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Ing. K. B., zastoupenému advokátem, za účasti společnosti 1) P. a c. K., a.s., zastoupených advokátem, a 2) M. N., o vydání akcií, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Cm 95/2005, o návrhu M. N. na vyloučení soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K., takto:


Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K. není vyloučen z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp.zn. 5 Cmo 199/2007.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dne 12. 7. 2005 u Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat mu akcie emitované společnosti P. a c. K., a.s., které v žalobě specifikoval.


K návrhu žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 12. 2006, č.j. 53 Cm 95/2005-300, vydal předběžné opatření, jímž rozhodl, že společnosti P. a c. K., a.s., se zakazuje konat mimořádnou valnou hromadu svolanou na den 15. 1. 2007 od 11.00 hod. do sídla této společnosti na adrese, jakož i náhradní valnou hromadu ve smyslu § 185 odst. 3 obchodního zákoníku tuto mimořádnou valnou hromadu nahrazující , a že M. N., se zakazuje zahájit mimořádnou valnou hromadu společnosti P. a c. K., a.s, svolanou na den 15. ledna 2007 od 11.00 hod. do sídla této společnosti na adrese, a vykonávat funkci předsedy této mimořádné valné hromady.


M. N. v odvolání proti tomuto usnesení (tj. v podání ze dne 4. 1. 2007) vznesl námitku podjatosti mimo jiné i ve vztahu k soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K., neboť tento ve věci rozhoduje jako odvolací soudce . Namítá, že namísto toho, aby odvolací soud napravil pochybení soudu prvého stupně a upozornil na vady a nedostatky, tak nečiní, dokonce za situace, kdy prvoinstanční soud odmítl vydat předběžné opatření pro jeho rozpor se zákonem, změnil zamítavé usnesení tak, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl , z čehož dovozuje, že je tedy zřejmé, že i soudce Vrchního soudu JUDr. Z. K. musí mít k věci poměr a z účastníku neznámého důvodu fakticky vyhoví návrhům žalobce, ačkoliv tyto návrhy jsou v rozporu se zákonem . V té souvislosti klade otázku, jak si jinak vysvětlit, že Vrchní soud v Praze uloží osobě, která není účastníkem řízení, omezení, které je v rozporu s § 194 odst. 4 poslední věta obchodního zákoníku .


Žalovaný se v podání ze dne 19.1.2007 k námitce podjatosti vznesené M. N. ve vztahu k tomuto soudci vyjádřil tak, že souhlasí rovněž se závěrem, že soudce Vrchního soudu v Praze pan JUDr. Z. K. zřejmě má poměr k věci, neboť potvrzuje usnesení soudu prvního stupně, aniž by je mohl pro nedostatek odůvodnění přezkoumat, v jednom případě, kdy soud prvního stupně výjimečně žalobci nevyhověl, odvolací soud rozhodnutí změnil ve prospěch žalobce .


Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst.1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.


Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první o.s.ř., § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.).


Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 5 Cmo 199/2007 projednat a rozhodnout o ní soudní oddělení (senát) 5 Cmo, v němž jsou zařazeni soudci JUDr. Z. K., JUDr. H. Z. a JUDr. E. H.


Soudce JUDr. Z. K. (předseda senátu 5 Cmo) uvedl, že na výsledku řízení nemá žádný zájem, že účastníky řízení kromě opakovaně projednávaných odvolání v této a souvisejících věcech vůbec nezná, že zástupce žalobce zná jen ze spisů nebo z jednací místnosti a zástupce žalovaného jen z tohoto spisu a že mu nejsou známy ani jiné důvody pro jeho vyloučení; podotýká, že šlo vždy o rozhodnutí senátní a že jeho hlas při rozhodování platí stejně jako hlas ostatních členů senátu. Z vyjádření soudkyň JUDr. H. Z. a JUDr. E. H., jejichž podjatost však není namítána, rovněž vyplývá, že k projednávané věci ani k účastníkům či jejich zástupcům nemají žádný vztah.


V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K. Uvedený soudce nemá k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jeho vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jeho vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů M. N. v jeho podání ze dne 4. 1. 2007, případně z údajů žalovaného v jeho podání ze dne 19. 1. 2007. Důvodem vyloučení soudce nemohou být ani úvahy o správnosti dosud vydaných rozhodnutí v této věci či v jiných soudem projednávaných věcech, neboť ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. výslovně vylučuje, aby důvodem pochybností o soudcově nepodjatosti mohly být okolnosti, které spočívají buď v postupu v řízení o projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.7.1999, sp.zn. 2 Cdon 828/96, uveřejněný pod č. 33 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).


Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K. není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 5 Cmo 199/2007 (§ 16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o uplatněné námitce podjatosti rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu