21 Nd 161/2003
Datum rozhodnutí: 15.10.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 88 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 161/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. J. R., zastoupeného advokátem, proti žalované Mgr. H. R., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 C 16/2003, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 C 16/2003, se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Ostravě dne 29.1.2003 domáhal, aby bylo rozvedeno jeho manželství se žalovanou, uzavřené dne 28.7.2000 před Městským úřadem v Ústí nad Orlicí.

V průběhu řízení žalovaná navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Pardubicích. Návrh zdůvodnila tím, že je matkou syna-kojence, kterého kojí s pevně stanoveným časovým rozvrhem a který je na ní svojí výživou a celodenní péčí zcela závislý, a že jejich trvalým bydlištěm jsou P. - P. Dále uvedla, že překonání vzdálenosti 250 km mezi P. a O. by bylo pro tak malé dítě velice obtížné a fyzicky i psychicky náročné a že z tohoto důvodu by se nemohla zúčastnit jednání u Okresního soudu v Ostravě. Rovněž je v tíživé finanční situaci, neboť v současné době pobírá pouze rodičovský příspěvek, a náklady spojené s jednáním ve věci rozvodu u Okresního soudu v Ostravě by byly pro ni zcela neúnosné.

Žalobce s tímto návrhem žalované nesouhlasil. Domnívá se, že si žalovaná může zajistit hlídání nezletilého syna po nezbytně potřebnou dobu a s ohledem na vyjádření žalované, že souhlasí s návrhem na rozvod manželství, nelze důvodně předpokládat zdlouhavé řízení o více jednáních. Dále uvedl, že otec žalované JUDr. J. L. má, resp. měl, úzké kontakty se soudci Okresního soudu v Pardubicích, a vyvstávají proto důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudců tohoto soudu.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě výlučná příslušnost podle ustanovení § 88 písm. a/ o.s.ř.), je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 o.s.ř., pro které na se žalovaná domáhá přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými. Skutečnost, že se žalovaná z původního společného bydliště účastníků odstěhovala a že se proto nezdržuje v obvodu místně příslušného soudu, sama o sobě nemůže být důvodem, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu nyní bydlí. Důvodem pro takový postup nemohou být ani její osobní a ekonomické poměry. Neumožní-li jí povinnosti související s péčí o nezletilého syna osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o.s.ř.). Nelze současně přehlédnout ani tu skutečnost, že řízení o úpravě práv a povinností k nezletilému J. R. je vedeno u Okresního soudu v Ostravě. Tím, že by věc byla přikázána Okresnímu soudu v Pardubicích, v jehož obvodu žalovaná nyní bydlí, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší a ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích podle ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2003

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu