21 Nd 159/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 159/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně G. B., zastoupené obecným zmocněncem, proti žalovanému M. P., zastoupenému advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 19 C 37/2006, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 19 C 37/2006 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Krajskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se proti žalovanému domáhá ochrany osobnosti s návrhem na zaplacení 800.000,- Kč. Podáním ze dne 17.10.2006, doplněným podáním ze dne 5.2.2007, doručeným Krajskému soudu v Plzni dne 7.2.2007, žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně. Návrh zdůvodnila tím, že na základě vážné finanční situace (která stále trvá) byla nucena přestěhovat se do jiného bydliště. Na základě přestěhování se do jiného bydliště a to do J., je jednoznačně pro žalobkyni finančně i časově výhodnější, aby bylo jednáno u výše uvedeného soudu v B. .


Žalovaný s návrhem žalobkyně na převedení místní příslušnosti věcně příslušného soudu nesouhlasil. Uvedl, že změna bydliště žalobkyně v tomto případě není pro posouzení otázky místní příslušnosti relevantní, neboť místní příslušnost soudu se řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje. Přikázáním jinému soudu z důvodu vhodnosti, jak je navrhováno žalobkyní, nebude věc projednána hospodárněji a rychleji a nepředejde se tak nutnosti dožádání. Přesunutím příslušnosti by byl dotčen žalovaný (vyšší časová náročnost, náklady jízdného apod.).


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.


Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 o.s.ř., pro které se žalobkyně domáhá přikázání věci Krajskému soudu v Brně, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými. Skutečnost, že se žalobkyně z původního bydliště z finančních důvodů odstěhovala a nyní se nezdržuje v obvodu místně příslušného soudu, sama o sobě nemůže být důvodem, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu nyní bydlí. Důvodem pro takový postup nemohou být ani její osobní a ekonomické poměry. Přikázání věci Krajskému soudu v Brně by za dané situace vedlo k tomu, že by s účastí při jednání soudu vznikaly zvýšené náklady žalovanému a případné důkazy by musely být prováděny mimo obvod tohoto soudu. Neumožní-li žalobkyni její osobní či finanční důvody osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o.s.ř.). Tím, že by byla věc přikázána Krajskému soudu v Brně, v jehož obvodu se nyní žalobkyně zdržuje, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci.


Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Brně podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Mojmír P u t n a, v. r.


předseda senátu