21 Nd 159/2003
Datum rozhodnutí: 09.10.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 159/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně H. B., zastoupené advokátem, proti žalovanému L. M., zastoupeného advokátem, o 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 62/2002, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Návrh žalobkyně, aby věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 62/2002 byla podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Okresnímu soudu v Mostě, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se domáhala u Okresního soudu v Opavě, jako místně příslušného obecného soudu žalovaného, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, aby jí žalovaný zaplatil 100.000,- Kč s 2,5% úrokem měsíčně z dlužné částky od 1.5.2002 do zaplacení a s 7,5% úrokem z prodlení ročně z dlužné částky od 11.11.2002 do zaplacení .

Žalobkyně v podání ze dne 25.8.2003 navrhla, aby věc byla přikázána vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu Okresnímu soudu v Mostě, neboť není schopna účastnit se úředního jednání a písemný sešit o provedených účetních operacích může věrohodně vysvětlit pouze ona .

Žalovaný nesouhlasil s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Mostě Vyjádřil pochybnost, zda ošetřujícího lékař žalobkyně je vůbec kompetentní takovou zprávu sepsat , a uvedl, že, je-li žalobkyně neschopna účastnit se úředního jednání (ve zprávě lékaře se neuvádí, v čem tvrzená neschopnost žalobkyně konkrétně spočívá), týká se to nejen Okresního soudu v Opavě, ale i Okresního soudu v Mostě; ze zprávy přitom neplyne, že by žalobkyně nebyla schopná cestovat.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně, která byla původně hlášena k trvalému pobytu v Č. B., je nyní přihlášena v N. V. v obvodu Okresního soudu v Mostě. Z obsahu spisu vyplývá, že všechny skutečnosti související s uplatněnou částkou, které by mohly být pro projednání věci významné, nastaly v obvodu Okresního soudu v Opavě, a v obvodu tohoto soudu se nacházejí rovněž osoby, které by mohly být v případě potřeby k věci slyšeny. Není ničím potvrzeno, že by projednání věci nikoliv před příslušným Okresním soudem v Opavě, nýbrž před Okresním soudem v Mostě (v jehož obvodu se žalobkyně nyní zdržuje) bylo v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto návrh žalované, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 3, zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustná opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2003

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu