21 Nd 154/2007
Datum rozhodnutí: 07.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 154/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce A. s.r.o, zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) P. spol. s r.o., a 2) L. T. a.s., zastoupenému advokátem, o 9,900.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky Valašské Meziříčí pod sp. zn. 18 C 89/2006, za účasti 3) Okresního soudu ve Vsetíně pobočky Valašské Meziříčí, 4) Vrchního soudu v Olomouci, a 5) Krajského soudu v Ostravě, o podání žalobce - návrhu na zahájení řízení o kompetenčním sporu - takto:


I. Řízení o podání žalobce ze dne 10. května 2007, označeném jako návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle ustanovení § 5 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů , se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhal žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě, aby mu žalovaný 1) nebo žalovaný 2) zaplatil smluvní pokutu ve výši 9,900.000,- Kč a úrok z prodlení ve výši 8,75% p.a. od 6.9.2005 do zaplacení . Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 31.1.2006 č.j. Ncp 98/2006-14 rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 112/2005 je příslušný okresní soud podle ustanovení § 9 odst. 1 o.s.ř. s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Vsetíně pobočce Valašské Meziříčí.


V podání ze dne 10. května 2007, označeném jako návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle ustanovení § 5 zákona č. 131/2002 o rozhodování některých kompetenčních sporů , podaném u Nejvyššího soudu České republiky dne 14.5.2007 žalobce ( podatel ) kromě jiného uvádí, že vzhledem k tomu, že proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci neexistuje řádný ani mimořádný opravný prostředek a Okresní soud ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí připouští rozhodnutí ve věci pouze podle občanského zákoníku, nezbývá podateli, než podat tento návrh . Požaduje, aby Nejvyšší soud usnesením rozhodl, že věcně příslušný k rozhodnutí ve věci vedené Okresním soudem ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí pod sp. zn. 18 C 89/2006 je Krajský soud v Ostravě , a že zrušuje se usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. Ncp 98/2006-14 ze dne 31.1.2006 .


Nejvyšší soud České republiky po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o uvedeném podání žalobkyně musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.


V projednávané věci žalobce brojí proti rozhodnutí vrchního soudu vydaném na základě ustanovení § 104a odst. 2 o.s.ř., který soud je k projednání a rozhodnutí věci příslušný v prvním stupni. Žalobci je třeba přisvědčit, že usnesení vrchního soudu je v tomto směru konečné a závazné, a že otázka věcné příslušnosti v dalším řízení (včetně řízení odvolacího nebo dovolacího) nemůže být znovu nastolena, a to ani na základě zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, neboť podle tohoto zákona (srov. § 1 odst. 1) se postupuje jen při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou


a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy,


b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.


Podání žalobce označené jako návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu nenastoluje kompetenční spor mezi obecným a správním soudnictvím, nýbrž se jedná - posuzováno jako procesní úkon podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) o (nepřípustný) opravný prostředek proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci.


Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.1.2006 č.j. Ncp 98/2006-14 vydané v této věci je rozhodnutím jehož další přezkum k návrhu účastníka řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci soustavy obecných soudů vyloučen. Občanský soudní řád a ani jiný právní předpis proto ani neupravují funkční příslušnost soudu pro další projednání nesouhlasného podání podaného proti takovémuto rozhodnutí vrchního soudu.


Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o podání žalobkyně podaném u Nejvyššího soudu České republiky dne 14.5.2007, označeném jako návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle ustanovení § 5 zákona č. 131/2002 o rozhodování některých kompetenčních sporů , zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).


O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovaným v řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 7. června 2007


JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.


předseda senátu