21 Nd 151/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 151/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobce nezletilého D. P., zastoupeného M. č. P. 7, jako opatrovníkem, proti žalovanému N. V., zastoupenému advokátem, o určení otcovství a o výchově a výživě nezletilého dítěte, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 190/2003, o určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:


Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 190/2003, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 7.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 5.11.2003 se žalobce domáhá určení, že žalovaný je jeho otcem a rozhodnutí o své výchově a výživě.


Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 2.3.2005, č. j. 14 C 190/2003-34, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vycházel ze závěru, že v návrhu je jako žalovaný označen N. V., občan Ch. ; že ze zprávy Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 7.9.2004 vyplývá, že pobyt N. V. na území České republiky byl ukončen dne ; že návrh byl k soudu podán dne 5.11.2003 ; že v daném případě jde o případ dle § 11 odst. 3 o.s.ř. , neboť žalovanému byl před datem zahájení řízení ukončen pobyt na území České republiky, tedy k datu zahájení řízení neměl bydliště na území České republiky, přičemž se na tento případ nevztahuje ani ust. § 86 o.s.ř. .


Městský soud v Praze usnesením ze dne 14.2.2007, č.j. 19 Co 23/2007-57, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. Vycházel ze závěru, že soud prvního stupně postupoval správně, když podle ust. § 11 odst. 1, § 84 a § 85 odst. 1 o.s.ř. zkoumal svoji místní příslušnost, podle okolností, které existují v den podání návrhu ; že z informace o skončení pobytu žalovaného v ČR správně dovodil, že není soudem místně příslušným ; že podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí, nelze je zjistit ; že je na místě, aby Nejvyšší soud ČR určil soud, který věc projedná a rozhodne, podle ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. .


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 40 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, návrh na určení otcovství (zjištění a popření) lze podat u československého obecného soudu navrhovatele, nemá-li odpůrce v Československé socialistické republice obecný soud. Nemá-li ani navrhovatel v Československé socialistické republice obecný soud, ale jeden z rodičů nebo dítě je československým občanem, lze návrh podat u soudu, který určí Nejvyšší soud.


V posuzovaném případě jde o řízení o určení otcovství a s tímto řízením spojené řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte (srov. § 113 o.s.ř.), přičemž je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky. Místně příslušný k projednání by v takovém případě měl být obecný soud žalovaného, tj. okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, pak okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje (srov. § 84, § 85 odst. 1 věta první o.s.ř.). Z obsahu spisu však vyplývá, že obecný soud žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o.s.ř. nelze v dané věci určit, neboť žalovaný nemá jak výše uvedeno - na území České republiky bydliště a ani se zde nezdržuje. V předmětné věci nelze při určení místní příslušnosti soudu postupovat ani podle ustanovení § 86 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný není občanem České republiky.


Z výše uvedeného vyplývá, že soudy v daném případě pominuly stanovení příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 97/1963 Sb.


Nejvyšší soud proto určil, že soudem, který předmětnou věc projedná a rozhodne, bude soud, v jehož obvodu má nezletilý žalobce bydliště, tedy Obvodní soud pro Prahu 7 (§ 40 zákona č. 97/1963 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu