21 Nd 149/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 149/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně M. V. proti žalované A. H., o výživné, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 7 C 111/2003, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 7 C 111/2003, projedná a rozhodne Okresní soud v Karlových Varech.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Sokolově podala žalobkyně dne 12.5.2003 žalobu, kterou se domáhá, aby žalované (její matce) bylo "vyměřeno" výživné ve výši "určené soudem".

Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 30.5.2003 č.j. 7 C 111/2003-7 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení soudu, který ji má projednat a rozhodnout. V odůvodnění uvedl, že v posuzovaném případě jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, a že chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti soudu, neboť žalovaná nemá na území České republiky bydliště a ani se zde nezdržuje.

V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Podle ustanovení § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Dvoustrannou mezinárodní smlouvou, která Českou republiku váže ve vztahu ke Slovenské republice, je Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech ze dne 29.10.1992, vyhlášená pod č. 209/1993 Sb. Podle ustanovení čl. I věty první Závěrečného protokolu k této smlouvě je k řízením o právních vztazích mezi rodiči a dětmi dána pravomoc soudu smluvní strany, na jejímž území má dítě bydliště v době zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že žalobkyně trvale bydlí (žije) na území České republiky, je v posuzované věci dána pravomoc soudů České republiky pro řízení.

Nejvyšší soud České republiky za této situace, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Karlových Varech, v jehož obvodu má žalobkyně bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu