21 Nd 148/2007
Datum rozhodnutí: 20.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 148/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně D. T., proti žalovanému L. D., o 35.091,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 7 C 40/2005, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 7 C 40/2005, projedná a rozhodne Okresní soud v Děčíně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Děčíně se dne 16.3.2005 domáhala, aby jí žalovaný zaplatil na náhradě škody 35.091,- Kč s příslušenstvím z důvodu náhrady škody.


Okresní soud v Děčíně - poté, co jím vydaný platební rozkaz ze dne 26.8.2005 č.j. 7 C 40/2005-11 byl zrušen odporem podaným žalovaným - usnesením ze dne 12.2.2007 č.j. 7 C 40/2005-29 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc "postoupena Nejvyššímu soudu ČR k určení soudu, který má danou věc projednat a rozhodnout". Dospěl k závěru, že projednávaná věc patří do pravomoci soudů České republiky; protože "nelze dostatečně zjistit místní příslušnost", je třeba, aby Nejvyšší soud ČR podle ustanovení § 11 odst.3 o.s.ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Děčíně (§ 105 odst.2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst.3 o.s.ř. přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Děčíně.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. června 2007


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu