21 Nd 142/2006
Datum rozhodnutí: 22.01.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 142/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romany Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci oprávněného B. E. L., zastoupeného advokátem, o potvrzení evropského exekučního titulu, dosud vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 12101/2006, o určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:


Věc, dosud vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 12101/2006, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.


O d ů v o d n ě n í :


Návrhem podaným u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 26.4.2006 se oprávněný domáhá potvrzení, že notářský zápis sepsaný dne 14.3.2006 notářem, sp. zn. NZ 117/2006, N 141/2006, v němž C. I. A., B., S. r. N., jako dlužník, uznal svůj dluh vůči oprávněnému (věřiteli) a svolil k vykonatelnosti, je evropským exekučním titulem.


Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 19.6.2006, č. j. 33 Nc 12101/2006-6, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu sodu k určení místně příslušného soudu. Vycházel ze závěru, že v posuzovaném případě místní příslušnost nelze určit , neboť oprávněný je právnickou osobou sídlící na B. P. o. a povinný právnickou osobou sídlící ve S. r. N. .


Podle ustanovení § 200ua odst. 1 o.s.ř. na návrh oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství k potvrzení jako evropský exekuční titul, rozhodne soud usnesením za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství.


Podle ustanovení § 200ua odst. 2 o.s.ř. k řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je příslušný soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky vzniku nesporného nároku podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství. Byly-li tyto podmínky splněny v případě úřední listiny, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného.


Podle ustanovení § 200ua odst. 3 o.s.ř. účastníkem řízení je oprávněný.


Podle ustanovení § 200ua odst. 4 o.s.ř. proti usnesení o potvrzení evropského exekučního titulu není odvolání přípustné.


Podle ustanovení § 85 odst. 3 o.s.ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.


Zvláštní úprava řízení o potvrzení tzv. evropského exekučního titulu je výsledkem adaptace úpravy v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále též jen "EEO", popř. "Nařízení EEO"). Citované nařízení vychází z programu opatření k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který předpokládá ve své první fázi zrušení doložky vykonatelnosti a zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky.


Podle článku 2 se Nařízení EEO vztahuje (ve smyslu, že rozhodnutí v těchto věcech mohou být za splnění dalších podmínek potvrzena jako EEO) na občanské a obchodní věci. Z občanských a obchodních věcí jsou výslovně vyňaty věci osobní (statusové), způsobilost k právním úkonům fyzické osoby, majetková práva vyplývající z manželských vztahů, závěti a dědictví, úpadky, vyrovnání a podobná řízení, odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci ("acta iure imperii"), nároky o nichž bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení. Nařízení EEO se nevztahuje na daňové, celní či správní věci ani na sociální zabezpečení.


Podle článku 3 Nařízení EEO exekučním titulem, který lze potvrdit jako evropský exekuční titul, může být: soudní rozhodnutí, tj. rozsudek, rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, platební rozkaz a směnečný a šekový platební rozkaz, usnesení, jestliže jím byla uložena povinnost k zaplacení peněžité částky (např. povinnost k náhradě nákladů řízení), soudní smír, tj. usnesení, kterým soud schválil soudní smír, a úřední listiny o nesporných nárocích, tj. notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti.


Nařízení EEO se rovněž vztahuje na rozhodnutí vydaná po podání opravného prostředku proti rozhodnutím, soudním smírům nebo úředním listinám, které byly potvrzeny jako evropská nařízení výkonu (titulem je rozhodnutí soudu prvního stupně ve spojení s rozhodnutím odvolacího soudu).


Uvedené tituly lze potvrdit jako EEO, jestliže jimi bylo rozhodnuto ve výše uvedených občanských a obchodní věcech o peněžitém nároku na konkrétní částku, která je splatná nebo jejíž datum splatnosti je uvedeno v rozhodnutí, soudním smíru nebo úřední vykonatelné listině a jestliže šlo o nárok nesporný.


Nárok se považuje za nesporný, jestliže dlužník s ním výslovně souhlasil tím, že jej uznal, nebo prostřednictvím smíru, který schválil soud nebo který byl uzavřen před soudem v průběhu řízení; nebo dlužník proti němu v průběhu soudního řízení nevznesl nikdy žádné námitky v souladu s procesními předpisy členského státu původu (občanským soudním řádem); nebo dlužník se neúčastnil soudního jednání, ve kterém se o tomto nároku jednalo, ani nebyl na takovém soudním jednání zastoupen poté, co nejprve vznesl proti nároku v průběhu soudního řízení námitky, pokud takové jednání znamená podle práva členského státu původu konkludentní souhlas s nárokem nebo skutečnostmi, které tvrdí věřitel; nebo dlužník jej výslovně uznal v úřední listině (notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti).


Návrh, který podává oprávněný, musí mít jednak náležitosti zákonem stanovené pro každé podání soudu, jednak náležitosti, které předpokládá povaha řízení o potvrzení EEO, tj. označení oprávněného, označení rozhodnutí soudu, soudem schváleného smíru, popř. notářského či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Oprávněný je povinen k návrhu připojit titul, který má být potvrzen, jen jestliže navrhuje potvrzení úřední vykonatelné listiny (tedy notářského či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti).


Jde-li o potvrzení rozhodnutí soudu (soudem schváleného smíru), je k řízení o potvrzení EEO příslušný soud okresní, popř. krajský soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky vzniku nesporného nároku podle Nařízení EEO, tj. který uložil povinnost k zaplacení peněžité částky. Je-li potvrzováno rozhodnutí soudu prvního stupně ve spojení s rozhodnutím odvolacího soudu, je tímto soudem vždy soud prvního stupně (a to též v případě, kdy odvolací soud schválil smír v odvolacím řízení a změnil proto rozsudek soudu prvního stupně).


Jde-li o potvrzení notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného (srov. § 85 o.s.ř.).


Účastníkem řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je pouze oprávněný.


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.


Podle ustanovení § 11 odst. 2 o.s.ř. je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V posuzovaném případě jde o potvrzení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, kdy by k řízení měl být místně příslušný jak výše uvedeno - obecný soud oprávněného, tj. okresní soud, v jehož obvodu má oprávněný sídlo (srov. § 85 odst. 3 o.s.ř.). Z obsahu spisu však vyplývá, že oprávněný je právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, obecný soud oprávněného ve smyslu § 85 odst. 3 o.s.ř. tak nelze určit. Je proto nezbytné, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.


S ohledem na absenci jiných rozhodných skutečností, přihlédl Nejvyšší soud k vůli oprávněného projevené při podání návrhu a určil jako soud, který předmětnou věc projedná a rozhodne, Obvodní soud pro Prahu 1.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. ledna 2007


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu