21 Nd 127/2005
Datum rozhodnutí: 25.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 159a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 127/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně D. T., proti žalované T., a. s., zastoupené advokátkou, o vydání nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 7 C 169/2002, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Řízení o návrhu žalobkyně na přikázání věci, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 7 C 169/2002, podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 6 se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou podanou dne 26.6.2002 u Okresního soudu v Novém Jičíně jako soudu místně příslušného (§ 88 písm. g) o.s.ř.) domáhá, aby jí žalovaná "vydala" nemovitosti "zapsané v knihovní vložce č. 117 pozemkové knihy pro k.ú. K., obec P., Katastrální úřad N. J. podle PK parc. č. 147 st. pl., hospodářské stavení č.p. 134, parc. č. 148 st. pl. stodola a nemovitosti zapsané v knihovní vložce č. 277 poz. knihy pro k.ú. K., obec P., katastrální úřad N. J. parc. č. 172 st. plocha Vila čp. 144".

Podáním ze dne 7.9.2003, doplněným podáním ze dne 30.9.2003, žalobkyně navrhla, aby uvedená věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 6, protože "se chce jednání osobně zúčastnit", ale "ze zdravotních důvodů nemůže dojíždět na jednání k Okresnímu soudu v Novém Jičíně".

Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 15.1.2004 č.j. 25 Nd 187/2003-52 návrhu žalobkyně nevyhověl. Dospěl k závěru, že přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 by nevedlo k rychlejšímu či hospodárnějšímu projednání věci, neboť u Okresního soudu v Novém Jičíně jsou projednávány další související nároky žalobkyně proti žalované a charakter sporu (jeho skutková i právní složitost spojená s řadou důkazních návrhů) vyžaduje, aby řízení nebylo dále protahováno, a Obvodní soud pro Prahu 6 by se musel nutně od počátku s projednávanou problematikou seznamovat. Není-li žalobkyně ze zdravotních důvodů schopna zúčastnit se jednání u soudu (jak vyplývá ze zprávy praktické lékařky MUDr. Marty Pavlatové), pak ani projednání věci jiným než procesním soudem by jí osobní účast při samotném jednání neumožnilo; Okresní soud v Novém Jičíně má dostatek procesních prostředků, jak zaručit žalobkyni výkon jejích práv.

Podáním ze dne 17.10.2004 žalobkyně znovu navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Návrh opět zdůvodnila tím, že "se chce osobně zúčastnit soudního jednání", ale že "její špatný zdravotní stav jí nedovoluje dojíždět k Okresnímu soudu v Novém Jičíně".

Žalovaná s návrhem žalobkyně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 nesouhlasila. Uvedla, že by to pro ni znamenalo zvýšení nákladů řízení, že u místně příslušného soudu probíhá další řízení o návrhu žalobkyně a že by si žalobkyně měla vzhledem k náročnosti projednávání sporu zajistit "právní zastoupení".

Vzhledem k tomu, že žalobkyně se podáním ze dne 17.10.2004 domáhá přikázání této věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 ze shodných důvodů jako v návrhu ze dne 7.9.2003 (doplněným podáním ze dne 30.9.2003), kterému nebylo pravomocným usnesením Nejvyššího soudu ČR vyhověno, a že výrok tohoto usnesení je závazný jak pro účastníky řízení, tak i pro soud, je nepochybné, že novému rozhodnutí o obsahově shodném návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 brání překážka věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a odst.5 o.s.ř.).

Nedostatek této podmínky řízení nelze odstranit, a proto Nejvyšší soud České republiky řízení o návrhu žalobkyně na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 6 zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Ljubomír Drápal, v.r.

předseda senátu