21 Nd 126/2005
Datum rozhodnutí: 05.08.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 14 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 15a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 16 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 126/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobce J. H., proti žalovaným: 1) K. K., zastoupenému advokátem, 2) J. N., zastoupenému advokátkou, 3) V. N., a 4) M., a.s., zastoupené advokátkou, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 37 C 134/2003, o návrhu žalobce MUDr. Jaroslava Hanzela na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp.zn. 1 Co 214/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 3.11.2003 u Městského soudu v Praze žalobu na ochranu osobnosti podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod a § 11 a násl. občanského zákoníku .

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11.10.2004, č.j. 37 C 134/2003-107, ve znění usnesení ze dne 7.12.2004, č.j. 37 C 134/2003-123, žalobu zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen nahradit na nákladech řízení žalovaným 1), 2) a 4) každému z nich 12.725,- Kč a že ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 3) žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce odvolání s tím, že jeho odůvodnění doplní, jakmile mu to zdravotní stav dovolí .

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1.3.2005, č.j. 37 C 134/2003-127, žalobce vyzval, aby ve lhůtě tří dnů zdůvodnil své odvolání ze dne 6.12.2004, a poučil ho o následcích nesplnění této výzvy (§ 43 o.s.ř.).

Žalobce - s poukazem na podání ze dne 23.2.2005 podané k poštovní přepravě (v němž - jak uvádí - podal v projednávané věci námitku podjatosti na základě podání trestního oznámení k rukám Nejvyšší státní zástupkyně Mgr. M. B. na Nejvyšší státní zastupitelství s důvodným průkazným podezřením z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele ve smyslu § 158 trestního zákona JUDr. D. S., samosoudkyní Městského soudu v Praze, oddělení ochrany osobnosti , protože tato soudkyně v důvodném průkazném podezření ze zločinného spolčení se soudci odvolacího Vrchního soudu v Praze, oddělení ochrany osobnosti, JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž. činí skutkové a právní kroky k skutkovému krytí a právního odstranění zločinnosti JUDr. J. N., žalovaného v této věci ) - podáním ze dne 1.4.2005 námitku podjatosti doplnil . Ve vztahu k soudkyním Vrchního soudu v Praze, oddělení ochrany osobnosti , JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. namítá, že JUDr. D. S. ve spolupráci se jmenovanými soudkyněmi Vrchního soudu v Praze vědomě v průkazném podezření kryjí zločinnosti JUDr. J. N. a že JUDr. D. S. usnesením ze dne 1.3.2005, č.j. 37 C 134/2003-127, tj. po podání námitky podjatosti ze dne 23.2.2005 jak vůči ní, tak vůči uvedeným soudkyním odvolacího Vrchního soudu v Praze, se ve vzájemné spolupráci pokouší opět zneužít pravomoc veřejného činitele soudce ve smyslu § 158 trestního zákona a rozhodovat ve věci tak jmenovanými podjatými soudci z uvedeného odvolacího soudu . Požaduje mimo jiné zakázání JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. z Vrchního soudu v Praze činit ve věci jakékoliv procesní úkony, natož úkony ve věci samé .

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst.1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst.1 větu první, § 14 odst.1 a § 14 odst.4 o.s.ř.).

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod); soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 214/2005 projednat a rozhodnout o ní soudní oddělení (senát) 1 Co, v němž jsou zařazeny soudkyně JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř.

Z vyjádření soudkyně JUDr. N. Ž. (předsedkyně senátu 1 Co) vyplývá, že k věci, účastníkům řízení ani k jejich zástupcům nemá žádný poměr. Soudkyně JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. rovněž uvedly, že k projednávané věci ani k účastníkům či jejich zástupcům nemají žádný vztah. Uvedeným soudkyním nejsou známy žádné okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci; o údajném trestním oznámení nejsou informovány.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. Uvedené soudkyně nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst.1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobce v podání ze dne 1.4.2005 (případně z žalobcem zmiňovaného podání ze dne 23.2.2005). Důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti nemohou být ani ničím nepodložené úvahy žalobce o důvodném průkazném podezření ze zločinného spolčení soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. D. S. se soudkyněmi odvolacího Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nebo o tom, že se (vydáním usnesení ze dne 1.3.2005, č.j. 37 C 134/2003-127) ve vzájemné spolupráci pokouší opět zneužít pravomoc veřejného činitele soudce ve smyslu § 158 trestního zákona a rozhodovat ve věci tak jmenovanými podjatými soudci z uvedeného odvolacího soudu , neboť tyto pocity žalobce - samy o sobě - nic nevypovídají o vztahu těchto soudkyň k účastníkům řízení či o jejich vztahu k projednávané věci; nelze z nich rovněž dovodit, že by byly způsobilé ovlivnit jejich nestranné rozhodování.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 214/2005 (16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2005

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu