21 Nd 124/2005
Datum rozhodnutí: 25.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 124/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilého M. Ř., narozeného dne 21. března 1991, zastoupeného "Městským úřadem" v D. jako opatrovníkem, syna J. Ř., zastoupeného advokátkou, a S. Ř., zastoupené advokátkou, o úpravu výchovy a výživy nezletilého pro dobu před rozvodem manželství, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. Nc 225/2003, o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. Nc 225/2003, se nepřikazuje podle § 12 odst.2 o.s.ř. Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Na návrh matky bylo u Okresního soudu v Jindřichově Hradci jako soudu věcně a místně příslušného zahájeno řízení o úpravě poměrů rodičů k nezletilému M. Ř. pro dobu před rozvodem jejich manželství.

Matka nyní navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně. Návrh zdůvodnila tím, že nezletilý "bydlí spolu s matkou od 5.12.2004 trvale v B. a od 1.9.2003 zde chodí do školy", že "nemají se synem jinou možnost bydlení", neboť dřívější byt v D. byl "po zákrocích otce" vrácen pronajímateli, že otec "tuto změnu respektuje" a ve věcech styku s nezletilým se začal obracet na Úřad Městské části Města B., odbor sociální a zdravotní, a že otec začal nezletilého v B. navštěvovat. Také Městský úřad v D. matce oznámil, že již není místně příslušný.

Otec se domáhá, aby byl návrh matky zamítnut. Uvedl, že věc je "značně složitá" (řízení trvá již od roku 2003), že Okresní soud v Jindřichově Hradci je podrobně obeznámen se situací účastníků a jejich vzájemnými vztahy a že v případě postoupení věci k Městskému soudu v Brně se celé řízení protáhne. Námitky matky považuje za nedůvodné, vedoucí pouze k oddálení rozhodnutí o styku otce s nezletilým M. Otec poukázal na to, že nikdy nesouhlasil a nesouhlasí s tím, aby měl nezletilý M. trvalé bydliště v B. (matka se s nezletilým odstěhovala ze své vůle ke své matce do B.), sám jí v minulosti nabízel, že jí dřívější byt v D. přenechá, a také není pravdivé tvrzení, že by navštěvoval nezletilého syna v B., setkali se pouze dvakrát (první setkání bylo po roce a půl a bylo zcela náhodné) a k dalším setkáním nedošlo, neboť nezletilý pod vlivem své matky se s ním odmítá setkat.

Městský úřad v D. jako opatrovník nezletilého M. Ř. uvedl, že je v zájmu nezletilého, aby řízení probíhalo u Městského soudu v Brně.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě výlučná příslušnost podle ustanovení § 88 písm. c/ o.s.ř.) je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., pro které se matka domáhá přikázání věci Městskému soudu v Brně, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými. V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že řízení ve věci úpravy výchovy a výživy k nezletilému pro dobu před rozvodem manželství jeho rodičů bylo zahájeno u Okresního soudu v Jindřichově Hradci dne 23.10.2003 a že tento místně příslušný soud provedl ve věci již značnou (podstatnou) část dokazování. Okolnost, že se matka z původního bydliště v D. spolu s nezletilým odstěhovala a že je přihlášena k trvalému pobytu v B., nemůže být - sama o sobě - důvodem pro přikázání věci soudu, v jehož obvodu nyní s nezletilým synem bydlí (tj. Městskému soudu v Brně), a důvodem pro takový postup nemohou být ani její osobní nebo majetkové poměry. Tím, že by věc byla přikázána Městskému soudu v Brně, v jehož obvodu matka s nezletilým nyní bydlí, by nebylo dosaženo (zejména s ohledem na dosavadní výsledky řízení) hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, což ostatně ani sama matka netvrdí.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu matky na přikázání věci Městskému soudu v Brně podle ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu