21 Nd 120/2005
Datum rozhodnutí: 05.08.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 14 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 15a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 16 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 120/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská č. 16, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu pro Prahu-západ pod sp. zn. 6 C 1412/2002, o návrhu žalobce Bohuslava Veselého na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K., JUDr. H. Z. a JUDr. E. H. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp.zn. Nco 120/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 25.6.2002 u Okresního soudu Praha-západ návrh na obnovu řízení dle § 228 odst. 1 pís A B do usnesení o.s. Praha západ čj. 6 C 1101/01-93 potvrzelé KS-Praha 30 Co 21/02-109 . Navrhl, aby byla povolena obnova řízení, poté shora označená usnesení zrušena .

Podáním ze dne 21.3.2005 žalobce vznesl námitku podjatosti vůči všem soudcům KS-Praha a VS-Praha a požaduje v projednávané věci vyloučit KS-Praha jako celek a stejně tak VS-Praha . Ve vztahu k soudcům Vrchního soudu v Praze namítá, že u VS-Praha působí soudce, jenž se vyvolal vůči jeho osobě teror , a že ze strany soudců VS-Praha došlo ke krytí deklasovaného jednání žalovaného viz čj. Ds 4/93 a zneužívání k znevážení jeho osoby materiálů zločinů komunismu .

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst.1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. (srov. § 15a odst. 1 větu první o.s.ř., § 14 odst.1 a § 14 odst.4 o.s.ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 120/2005 projednat a rozhodnout o ní soudní oddělení (senát) 5 Cmo, v němž jsou zařazeni soudci JUDr. Z. K., JUDr. H. Z. a JUDr. E. H.

Z vyjádření soudce JUDr. Z. K. (předsedy senátu 5 Cmo) vyplývá, že žalobce zná pouze z úředního styku, a to jen zprostředkovaně, osobně se s ním nikdy, a to ani v rámci věci, nesetkal ; žádná okolnost, které by ve vztahu k němu nebo ke straně žalované měla být překážkou, aby se podílel na projednávání a rozhodování věci, mu není známa. Soudkyně JUDr. H. Z. a JUDr. E. H. uvedly, že žalobce znají jen z úřední činnosti a že k projednávané věci ani k účastníkům či jejich zástupcům nemají žádný vztah.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K., JUDr. H. Z. a JUDr. E. H. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich případným zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst.1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobce v podání ze dne 21.3.2005. Důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti nemohou být ani úvahy žalobce o povaze činnosti jiných soudců či jejich dřívější činnosti v době jejich působení na soudě prvního stupně, neboť tato skutečnost sama o sobě nic nevypovídá o vztahu těchto soudců k účastníkům a k projednávané věci a nelze z ní dovodit, že by byla způsobilá ovlivnit jejich nestranné rozhodování.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. K., JUDr. H. Z. a JUDr. E. H. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 120/2005 (16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2005

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu