21 Nd 116/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy: § 15a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 14 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

21 Nd 116/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce B. V., proti žalovaným 1) T. K. a 2) E. K., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 142/2003, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. P. B., JUDr. O. J., JUDr. I. W., JUDr. L. R., JUDr. V. W. a JUDr. G. B. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 11/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce v podání ze dne 31.12.2004, doplněném (na výzvu Krajského soudu v Praze ze dne 16.3.2005 č.j. 36 C 142/2003-91 učiněnou podle ustanovení § 43 o.s.ř.) podáním ze dne 1.4.2005, vznesl námitku podjatosti dle § 14 o.s.ř. vůči všem soudcům VS-Praha . Uvedl, že ze sjetiny , kterou se mu podařilo získat, zjistil, že na Vrchním soudu v Praze působí soudkyně JUDr. O. Ř., která v osmdesátých letech pracovala na Okresním soudu v N. Jmenovaná soudkyně vůči osobě žalobce realizovala zločiny komunismu viz. čj. Pv 292/81 o.p. N. , přičemž její činnost proti žalobci byla kryta tendenčním postupem a vyvoláním teroru vůči osobě žalobce mimo jiné za podpory soudce Vrchního soudu v Praze P. B. , který jako představitel senátu viz. čj. Nco 204/97 za účelem krytí žalobcova poškození a znevažování ve vazbě na StB hrubě urážel a ponižoval právo žalobce na svobodný projev uvedení pravdy o českém soudnictví . Podle názoru žalobce dokud budou jmenovaní soudci působit u Vrchního soudu v Praze je VS-Praha podjatý jako celek .

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 11/2005 projednat a rozhodnout senát 2 Cmo, v němž působí soudci JUDr. P. B., JUDr. O. J. a JUDr. I. W., popřípadě zastupující senát 8 Cmo, v němž jsou zařazeni soudci JUDr. L. R., JUDr. V. W. a JUDr. G. B.

Všichni jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. P. B., JUDr. O. J., JUDr. I. W., JUDr. L. R., JUDr. V. W. a JUDr. G. B. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobce. Důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti nemohou být ani úvahy žalobce o povaze činnosti jiných soudců, či dřívější činnosti jiné soudkyně v době jejího působení na soudě prvního stupně, neboť tato skutečnost sama o sobě nic nevypovídá o vztahu těchto soudců k účastníkům a k projednávané věci, a nelze z ní dovodit, že by byla způsobilá ovlivnit jejich nestranné rozhodování.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. P. B., JUDr. O. J., JUDr. I. W., JUDr. L. R., JUDr. V. W. a JUDr. G. B. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 11/2005 (16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2005

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu