21 Nd 115/2007
Datum rozhodnutí: 18.05.2007
Dotčené předpisy:21 Nd 115/2007
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně V. D., proti žalovanému PAL International a.s. se sídlem v Praze 9, Mladoboleslavská č. 347/15, IČ 25601067, za účasti Kooperativy, pojišťovny, a.s. se sídlem v Praze 1, Templová č. 747, IČ 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 6 C 51/2003, o odvolání žalobkyně proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. června 2005 č.j. 21 Cdo 2438/2004-118, takto:

I. Řízení o podání žalobkyně podaném u Nejvyššího soudu České republiky dne 28.3.2007, označeném jako odvolání se k Nejvyššímu soudu České republiky proti usnesení ze dne 28.6.2005 pod čj. 21 Cdo 2438/2004 , se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaný zaplatil na náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti za období od 1.3.2002 do 31.3.2003 částku 38.540,- Kč a aby jí nadále doplácel rozdíl mezi výší průměrného platu na původním pracovišti, tj. 9.701,- Kč, a jejími skutečnými příjmy . K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20.4.2004 č.j. 29 Co 147/2004-75 potvrdil zamítavý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 27.11.2003 č.j. 6 C 51/2003-44 žalobu a rozhodl, že žalovanému a vedlejšímu účastníku na straně žalovaného se nepřiznává náhrada nákladů odvolacího řízení .

K dovolání žalobkyně Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že napadený potvrzující rozsudek odvolacího soudu o věci samé nemá po právní stránce zásadní význam a že tedy proti němu není dovolání přípustné ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř. Z těchto důvodů dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl a současně rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.655,- Kč k rukám JUDr. Dagmar Říhové, advokátky se sídlem v Příbrami, ul. 28. října č. 184.

V podání podaném u Nejvyššího soudu ČR dne 28.3.2007 žalobkyně uvedla, že se odvolává k Nejvyššímu soudu České republiky proti usnesení ze dne 28.6.2005 pod čj. 21 Cdo 2438/2004. Uvedla v něm mimo jiné, že advokátka JUDr. Dagmar Říhová, která zastupovala žalovaného, na ní vymáhá náhradu nákladů řízení ve výši 2.600,- Kč, a že tedy žádá soud o zrušení soudu prvního stupně i odvolacího soudu a aby byla zbavena povinnosti platit uvedenou náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší soud České republiky po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o uvedeném podání žalobkyně musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Odvoláním pak může účastník řízení napadnout rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 odst. 1 o.s.ř.).

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.6.2005 č.j. 21 Cdo 2438/2004 vydané v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu, které by bylo možné napadnout dovoláním, nejde ani o rozhodnutí vydané v řízení před soudem prvního stupně, proti němuž by bylo možné podat odvolání. Jde o rozhodnutí vydané ve věci řízení o mimořádném opravném prostředku, jehož další přezkum podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci soustavy obecných soudů vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání podaného proti takovémuto rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o podání žalobkyně podaném u Nejvyššího soudu České republiky dne 28.3.2007, označeném jako odvolání se k Nejvyššímu soudu České republiky proti usnesení ze dne 28.6.2005 pod čj. 21 Cdo 2438/2004 , zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. května 2007

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda sená