21 Nd 107/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
21 Nd 107/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4 Michli, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, zastoupené JUDr. Ing. Václavem Školoutem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 859/22, proti povinnému W. E. G. , pro 4.202,63 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 EXE 6376/2012, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 EXE 6376/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

O d ů v o d n ě n í :

Exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek podal u Okresního soudu v Litoměřicích spolu s návrhem oprávněného ze dne 28. 2. 2012 na nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 4.202,63 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 5. 1. 2011 č. j. 27 959/2010-631/FrA žádost o pověření k provedení této exekuce.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 19. 12. 2012 č. j. 16 EXE 6376/2012-18 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že se věc předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne . Dospěl k závěru, že v dané věci nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinný, který je státním občanem Spolkové republiky Německo a jemuž bylo na jeho žádost zrušeno dne 8. 2. 2011 povolení k přechodnému pobytu občana EU na území České republiky, nemá v současné době na území České republiky upraven žádný pobyt a na adrese svého posledního bydliště v České republice se nezdržuje.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, v jehož obvodu byl povinný naposledy hlášen k pobytu na území České republiky a u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu