21 Nd 105/2013
Datum rozhodnutí: 09.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 věta první o. s. ř.
21 Nd 105/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. Š. , zastoupeného Mgr. Miroslavem Kopečkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Lumiérů č. 455/17, proti žalovanému Euroclaim Praha s. r. o. se sídlem v Praze 10 - Vinohradech, Korunní č. 810/104A, IČO 27380050, zastoupenému Mgr. Ing. Janem Daňkem, advokátem se sídlem v Praze 10 - Vinohradech, Korunní č. 810/104, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 14 C 166/2010, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 14 C 166/2010, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Kroměříži.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 23. 6. 2010 (podanou dne 28. 6. 2010 u Okresního soudu v Kroměříži) domáhá, aby byl zrušen rozhodčí nález vydaný dne 17. 5. 2010 pod sp. zn. R/566/2009 a aby byla odložena jeho vykonatelnost.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 8. 7. 2010, č. j. 16 C 187/2010-7, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 5. 2011, č. j. 59 Co 94/2011-36, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena místně příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 7 (§ 43 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů).

V podání ze dne 14. 7. 2010 (doplněném podáním ze dne 6. 12. 2012) žalobce navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Kroměříži, s odůvodněním, že v jeho případě jsou skutečně dány důvody hodné mimořádného zřetele , které spatřuje ve svém špatném zdravotním stavu a v tom, že on i jeho manželka jsou vedeni na úřadu práce, že jejich příjmy nepostačují ani k úhradě základních lidských potřeb, že nejsou příjemci sociálních dávek a že nemají žádný majetek, který by bylo možné zpeněžit za účelem získání finančních prostředků. Podle názoru žalobce by realizace jeho ústavního práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod byla spojena s celodenní cestou (z místa bydliště k soudu do Prahy a zpět), která by byla s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav prakticky nemožná, a navíc by si vyžádala cestovní náklady přesahující 1.000,- Kč.

Žalovaný s přikázáním věci Okresnímu soudu v Kroměříži nesouhlasí, neboť skutečností uvedené žalobcem nezakládají důvod, pro který by u tohoto soudu došlo k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání věci. Navíc zdůrazňuje, že veškeré listiny prokazující průběh rozhodčího řízení, včetně rozhodčího nálezu, se nacházejí v úschově u Obvodního soudu pro Prahu 7 a že v Praze mají sídlo zástupci účastníků a bydliště případní svědci, jejichž výslech by mohl přicházet v úvahu.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

V posuzované věci žalobce neuvádí v návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži žádné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Nepříznivý zdravotní stav žalobce ani jeho osobní a ekonomické poměry nemohou být důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kroměříži; žalobce se jednání u Obvodního soudu pro Prahu 7 může účastnit prostřednictvím svého zástupce advokáta Mgr. Miroslava Kopečka, který mu byl k ochraně jeho zájmů soudem ustanoven (§ 30 o. s. ř.), a jeho případný výslech jako účastníka řízení může být proveden prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. května 2013

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu