21 Nd 104/2013
Datum rozhodnutí: 10.04.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1,3 o. s. ř.

21 Nd 104/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobce ARGEMON INVEST s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Dr. Stejskala č. 113/2, IČO 28067592, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 395/30a, proti žalovanému M. Č., zastoupenému Statutárním městem Ostrava se sídlem městského úřadu v Ostravě, Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí č. 1803/8, jako opatrovníkem, o 1.015,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 12 C 91/2012, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 12 C 91/2012, se přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě .

O d ů v o d n ě n í :

Proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Chomutově ze dne 8.7.2008 č.j. 33 Ro 1292/2008-28 (kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci pohledávku ve výši 1.015,- Kč s úrokem z prodlení, který soud ve výroku specifikoval a kterým bylo zároveň rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení 8.454,- Kč k rukám práv. zástupce žalobce ) podal žalovaný (prostřednictvím svého opatrovníka) žalobu pro zmatečnost, neboť žalovaný byl rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 7.4.1999 č.j. 41 Nc 1754/98-73 omezen ve způsobilosti k právním úkonům tak, že je oprávněn nakládat s finančními prostředky do výše 1.000,- Kč měsíčně a s movitým a nemovitým majetkem do výše 1.000,- Kč, a v řízení shora uvedeném nebyl v souladu s § 22 o. s.ř. řádně zastoupen.

Podáním ze dne 21.1.2013 žalovaný (resp. jeho opatrovník) navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti. Návrh zdůvodnil zejména tím, že o delegaci vhodné lze uvažovat kvůli změně bydliště žalovaného , který nyní bydlí v bytě na adrese O., kde je rovněž hlášen k trvalému pobytu , v tomto bytě skutečně bydlí a řádně jej užívá , přičemž v předchozím místě trvalého pobytu byl pobyt žalovaného pouze fiktivní . Žalovaný má snahu obstarávat své záležitosti sám a je možné, že se bude chtít osobně zúčastnit jednání ve věci, avšak náklady na cestu k Okresnímu soudu v Chomutově pana M. Č. by přesáhly jeho finanční možnosti .

Podle ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný, který má nyní své bydliště v Ostravě, je osobou omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, oprávněno za něj jednat je Statutární město Ostrava (městský obvod Slezská Ostrava). Ohledně žalobce, který nevyužil možnosti dané usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 21.1.2013 č.j. 12 C 91/2012, a ve lhůtě se k návrhu žalovaného nevyjádřil, je dán předpoklad, že s návrhem souhlasí (srov.§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že dosavadní výsledky řízení mohou být použity i před jiným soudem, není přikázání věci z důvodů vhodnosti na úkor práv a postavení účastníků, nýbrž je v zájmu rychlejšího a po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, aby ji projednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě, v jehož obvodu žalovaný bydlí.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalovaného vyhověl a věc přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2013

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu