21 Nd 1/2013
Datum rozhodnutí: 23.01.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1, 3 o. s. ř.
21 Nd 1/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného Tessile ditta a.s. se sídlem v Praze, Ve Studeném č. 117/5a, IČO 27822117, zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava Martinů č. 1051/2, proti povinnému M. P. , pro 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 20 EXE 1694/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 20 EXE 1694/2012, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.
Odůvodnění:
Oprávněný podal Okresnímu soudu v Bruntále, pobočce v Krnově návrh na nařízení exekuce na majetek povinného podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu , uvedeného v rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 21.10.2010 č.j. 19 EC 40/2009-47, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 968,- Kč s příslušenstvím, neboť povinný do dnešního dne, i přes vykonatelnost exekučního titulu, dlužnou částku oprávněnému neuhradil . K návrhu rovněž připojil žádost o pověření k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře.

Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově usnesením ze dne 19.11.2012 č.j. 20 EXE 1694/2012-10 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky, který určí, který soud věc projedná a rozhodne . Dospěl k závěru, že v uvedené věci nelze stanovit místně příslušný soud ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., neboť v místě trvalého pobytu se povinný dlouhodobě nezdržuje, a ani není známo bydliště povinného nebo místo, ve kterém se zdržuje či má majetek .

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný je státním občanem Polské republiky, že od 9.12.1996 je hlášen k trvalému pobytu na adrese, avšak nikdo z obyvatel domu tuto osobu nezná, podle domovníka nikdo tohoto jména zde ani oficiálně nebydlel . Exekuční titul proti povinnému se týká závazku uhradit jízdné a přirážku k jízdnému za použití prostředku městské hromadné dopravy v Praze bez platného jízdního dokladu dne 10.12.2008, přičemž řízení se stejným předmětem řízení jsou proti povinnému vedena opakovaně.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Bruntále, pobočkou v Krnově (§ 105 odst. 2 o.s.ř.), přihlížeje zejména ke skutečnostem, že závazek uhradit jízdné a přirážku k jízdnému vznikl v Praze, že sídlo oprávněného i jeho zástupce se nachází v obvodu Prahy 4, že povinný se pravděpodobně zdržuje v Praze a na adrese trvalého pobytu se dlouhodobě nezdržuje a není znám, určil podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu