21 ICm 631/2017
č j. 21 ICm 631/2017-23 KSOS 37 INS 14418/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D., ve věci

žalobce: ZNAK, spol. s r.o., IČ: 31614884 sídlem Námestie Slobody 1407/5, Púchov, 020 01 Slovenská republika

proti žalovanému: Indra-Šebesta v.o.s., IČ: 26919877 sídlem Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno insolvenčnímu správci dlužníka CASSANDRA alfa s.r.o., IČ: 26792397 sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava

o určení pravosti pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka CASSANDRA alfa s.r.o., se sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 26792397, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 14418/2016

Shodu s prvopisem potvrzuje Vanessa Plonková. isir.justi ce.cz

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka CASSANDRA alfa s.r.o., se sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 26792397, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 14418/2016, a to ve výši 70 052,08 Kč vzniklá z titulu smlouvy o postoupení pohledávky, je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne 30. 1. 2017 se žalobce domáhal proti žalovanému určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka CASSANDRA alfa s.r.o., se sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 26792397, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 14418/2016, a to ve výši 70 052,08 Kč vzniklá z titulu smlouvy o postoupení pohledávky, je po právu. Žalobu odůvodnil tím, že pravost žalobcem přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka byla žalovaným popřena z důvodu, že žalobce nedoložil smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 23. 5. 2016, která by osvědčila aktivní legitimaci žalobce. Dne 23. 5. 2016 došlo mezi žalobcem jako postupníkem a společností GS PLUS s.r.o., IČ: 26234912, se sídlem Bohunická cesta 385/5, Moravany, PSČ 664 48 jako postupitelem k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, přičemž žalobce následně postoupenou pohledávku přihlásil do předmětného insolvenčního řízení. Tuto smlouvu, kterou žalobce omylem nepřipojil jako přílohu k přihlášce pohledávky, přikládá k incidenční žalobě.

2. Žalovaný k žalobě uvedl, že po dodatečném předložení smlouvy o postoupení pohledávky opětovně přezkoumal spornou pohledávku a dospěl k závěru, že přihlášená pohledávka žalobce v celkové výši 70 052,08 Kč byla věřitelem přihlášena po právu. Z toho důvodu vzal žalovaný zpět popření pravosti sporné pohledávky a dodatečně uznal pohledávku žalobce v celkové výši 70 052,08 Kč.

3. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (insolvenční zákon-dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Soud věc rozhodl bez nařízení jednání dle § 115a zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád -dále jen o.s.ř. ), pouze na základě účastníky předložených listinných důkazů, když žalovaný

Shodu s prvopisem potvrzuje Vanessa Plonková. s tímto postupem výslovně souhlasil a u žalobce se má za to (§ 101 odst. 4 o.s.ř.), že s ním také souhlasil.

5. Z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 37 INS 14418/2016 soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 10. 2016, č.j. KSOS 37 INS 14418/2016-A21, byl zjištěn úpadek dlužníka CASSANDRA alfa s.r.o., IČ: 26792397 a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven Indra-Šebesta v.o.s. Do tohoto insolvenčního řízení si žalobce přihlásil přihláškou P9 nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 70 052,08 Kč (jistina ve výši 65 715,10 Kč a příslušenství pohledávky ve výši 4 336,98 Kč) s tím, že dne 23. 5. 2016 byla mezi věřitelem jako postupníkem a společností GS PLUS s.r.o., IČ: 26234912, se sídlem Bohunická cesta 385/5, Moravany, PSČ 664 48 jako postupitelem uzavřena smlouva o postoupení pohledávky. Na základě objednávky č. 043/2015 dodala společnost GS PLUS s.r.o., IČ: 26234912 dne 17. 12. 2015 dlužníkovi zboží v celkové hodnotě 12 826 Kč a jeho dodání dlužník potvrdil podpisem dodacího listu č. 141906. Na dodané zboží byla téhož dne vystavena faktura č. FV 140906 splatná dne 16. 1. 2016. Dne 29. 2. 2016 bylo dodáno dlužníkovi další objednané zboží v celkové hodnotě 52 889,10 Kč, jehož převzetí dlužník potvrdil podpisem dodacího listu č. 209306. Dne 2. 3. 2016 byla na dodané zboží vystavena faktura č. FV 213306 splatná dne 30. 3. 2016. Dlužník ani jednu fakturu neuhradil. Žalobce jako přílohu přihlášky uvedl kromě objednávky, dodacích listů a faktur také smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 23. 5. 2016, kterou však nedoložil. Insolvenční správce (žalovaný) u přezkumného jednání dne 12. 1. 2017 popřel pravost pohledávky žalobce v celém rozsahu, tj. ve výši 70 052,08 Kč z důvodu, že věřitel v důsledku nepředložení smlouvy o postoupení pohledávky neprokázal aktivní legitimaci ve sporu. Dlužník pohledávku věřitele nepopřel. Podáním ze dne 13. 1. 2017 vyrozuměl žalovaný žalobce o popření jeho pohledávky a poučil jej o právu podat incidenční žalobu. Vyrozumění bylo žalobci doručeno dle dodejky dne 18. 1. 2017. Usnesením ze dne 10. 4. 2017, č.j. KSOS 37 INS 14418/2016-P9-4, které nabylo právní moci dne 10. 4. 2017, vzal soud na vědomí podání ze dne 17. 3. 2017, kterým vzal insolvenční správce zpět popření pohledávky v plné výši a pohledávka věřitele č. 9 (žalobce) je tak dle § 201 odst. 1 písm. c) IZ zjištěna ve výši 70 052,08 Kč.

6. Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

7. Žalobce podal žalobu na určení pravosti pohledávky včas, když žaloba byla doručena soudu dne 30. 1. 2017, tj. ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, které proběhlo dne 12. 1. 2017. Aktivní legitimace žalobce v době podání incidenční žaloby byla dána, neboť žalobce byl k datu 30. 1. 2017 věřitelem s popřenou nevykonatelnou pohledávkou. V době rozhodování soudu o incidenční žalobě byla sporná nevykonatelná pohledávka žalobce již pravomocně zjištěna dle § 201 odst. 1 písm. c) IZ v důsledku zpětvzetí popěrného úkonu žalovaným. Za této situace soud dospěl k závěru, že incidenční žaloba není důvodná, neboť směřuje k určení pravosti pohledávky, která však již byla v době rozhodování soudu o této žalobě pravomocně zjištěna, a soud proto tuto žalobu zamítl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vanessa Plonková.

8. Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

V řízení byl zcela úspěšný žalovaný, který tak má právo na náhradu nákladů řízení. Z obsahu spisu soud nezjistil, že by žalovanému nějaké náklady řízení vznikly, a proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15. 12. 2017

JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D. v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Vanessa Plonková.