21 ICm 3369/2016
Jednací číslo: 21 ICm 3369/2016- KSOS 37INS 9016/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D., ve věci

žalobce: AB 4 B.V., registrační číslo 34186049, sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, 1077XX, Nizozemské království, zastoupený advokátem Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., sídlem Svobodova 136/9, 128 00 Praha 2,

proti žalovanému: FARADAY v.o.s., IČ: 26790866, sídlem Vydmuchov 707/20, PSČ 73301 Karviná-Fryštát, insolvenčnímu správci dlužnice: Lucie Humpolíková, narozené dne 25. 5. 1982, bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužnicí Lucií Humpolíkovou, narozenou 25. 5. 1982, pohledávku č. 1 uplatněnou přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková. isir.justi ce.cz v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 9016/2016 z titulu dlužné jistiny ze smlouvy o úvěru č. 4203028829 ve výši 22 869,10 Kč s příslušenstvím ve výši 28 929,61 Kč a tato je v celé výši 51 798,71 Kč přihlášena po právu, se zamítá.

II. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužnicí Lucií Humpolíkovou, narozenou 25. 5. 1982, pohledávku č. 4 uplatněnou přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 9016/2016 z titulu dlužné jistiny ze smlouvy o úvěru č. 4205212830 ve výši 33 874,15 Kč s příslušenstvím ve výši 35 639,84 Kč a tato je v celé výši 69 513,99 Kč přihlášena po právu, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne 19. 9. 2016 ve znění doplnění ze dne 30. 9. 2016 se žalobce domáhal určení, že žalobce má za dlužnicí pohledávku č. 1 z titulu dlužné jistiny ze smlouvy o úvěru č. 4203028829 ve výši 22 869,10 Kč s příslušenstvím ve výši 28 929,61 Kč a tato je v celé výši 51 798,71 Kč po právu a dále určení, že žalobce má za dlužnicí pohledávku č. 4 z titulu dlužné jistiny ze smlouvy o úvěru č. 4205212830 ve výši 33 874,15 Kč s příslušenstvím ve výši 35 639,84 Kč a tato je v celé výši 69 513,99 Kč po právu. Žalobu odůvodnil tím, že dne 18. 4. 2016 bylo u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 9016/2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice Lucie Humpolíkové, narozené 25. 5. 1982. Usnesením ze dne 18. 5. 2016 byl zjištěn úpadek dlužnice. Žalobce dne 10. 6. 2016 přihlásil do tohoto insolvenčního řízení své pohledávky přihláškou evidovanou pod číslem P2. Přihláškou uplatnil žalobce za dlužnicí nezajištěné a nevykonatelné pohledávky v celkové výši 181 692,94 Kč. Na přezkumném jednání dne 18. 8. 2016 popřel žalovaný pravost přihlášené pohledávky P2 s odůvodněním, že věřitel požaduje obchodní úrok i po zesplatnění úvěru. Vyrozumění o popření předmětných pohledávek bylo žalobci doručeno 26. 8. 2016. K věci samé žalobce uvedl, že dlužnice uzavřela dne 5. 3. 2012 se společností Home Credit a.s. (dále také jen právní předchůdce žalobce ) smlouvu o úvěru č. 4203028829, na základě které se právní předchůdce žalobce zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 25 000 Kč. Dlužnice se zavázala poskytnutý úvěr spolu s úrokem a poplatky zaplatit 48 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1 105 Kč. Dlužnice splátku za 12/2012 uhradila jen částečně a následně splátky za měsíce 1/2013-4/2013 neuhradila vůbec a z toho důvodu právní předchůdce žalobce úvěr po 4 dlužných splátkách, na něž dlužnice nehradila vůbec, dne 22. 4. 2013 zesplatnil, čímž vznikla dlužnici povinnost zaplatit celý úvěr spolu s úroky a smluvní pokutou. Dále dlužnice uzavřela dne 29. 5. 2012 se společností Home Credit a.s. smlouvu o úvěru č. 4205212830, na základě které se právní předchůdce žalobce zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 35 000 Kč. Dlužnice se zavázala poskytnutý úvěr spolu s úrokem a poplatky zaplatit 60 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1 336 Kč. Dlužnice

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková. splátku za 12/2012 uhradila jen částečně a následně splátky za měsíce 1/2013-4/2013 neuhradila vůbec a z toho důvodu právní předchůdce žalobce úvěr po 4 dlužných splátkách, na něž dlužnice nehradila vůbec, dne 22. 4. 2013 zesplatnil, čímž vznikla dlužnici povinnost zaplatit celý úvěr spolu s úroky a smluvní pokutou. Žalobce má za to, že popření insolvenčního správce je zcela účelové, neboť se nezakládá na žádných objektivních skutečnostech, ani není podloženo žádným zákonným ustanovením. Žalobce dále uvedl, že vzal svou pohledávku zpět o část úrokového příslušenství, konkrétně jde o část příslušenství pohledávky č. 1 ve výši 24 045,14 Kč a část příslušenství pohledávky č. 4 ve výši 25 042,10 Kč. Obchodní úrok k oběma smlouvám byl sjednán přímo v obou smlouvách, jejichž součástí byly příslušné úvěrové podmínky. Ve smlouvě o úvěru č. 4203028829 byl sjednán obchodní úrok ve výši 37,11 % a byl splatný vždy v měsíční splátce. Ve smlouvě o úvěru č. 4205212830 byl sjednán obchodní úrok ve výši 30,99 % a byl rovněž splatný v měsíční splátce. Žalobce po dlužnici nepožaduje úroky vzniklé do budoucna, ale pouze úroky kapitalizované do data předcházejícího rozhodnutí o úpadku dlužnice, tedy do 17. 5. 2016, a to zcela v souladu s ust. § 170 insolvenčního zákona. Obě smlouvy byly zesplatněny již v roce 2013 z důvodu špatné platební morálky dlužnice, kdy však zesplatnění nemá vliv na trvání smlouvy. Smlouva tedy nadále trvá a žalobci náleží i úroky až do zaplacení celé pohledávky. K výpočtu úroku u dílčí pohledávky č. 1 v celkové výši 28 929,61 Kč žalobce uvedl, že se jedná se o součet neuhrazených úroků do zesplatnění úvěru (tj. ze splátek za období 12/2012-4/2013) ve výši 2 873,68 Kč a kapitalizovaného úroku ve výši 37,11 % ročně z částky 22 869,10 Kč ode dne následujícího po zesplatnění, tj. od 23. 4. 2013 do dne předcházejícího dni rozhodnutí o úpadku dlužnice, tj. do 17. 5. 2016, tedy za 1 121 dní ve výši 26 055,93 Kč. K výpočtu úroku u dílčí pohledávky č. 4 v celkové výši 35 639,84 Kč žalobce uvedl, že se jedná se o součet neuhrazených úroků do zesplatnění úvěru (tj. ze splátek za období 12/2012-4/2013) ve výši 3 410,12 Kč a kapitalizovaného úroku ve výši 30,99 % ročně z částky 33 874,15 Kč ode dne následujícího po zesplatnění, tj. od 23. 4. 2013 do dne předcházejícího dni rozhodnutí o úpadku dlužnice, tj. do dne 17. 5. 2016, tedy za 1 121 dní ve výši 32 229,72 Kč. Žalobce dále u jednání doplnil, že dohoda o přirůstání úroků k jistině v případě zesplatnění úvěru je obsažena v úvěrových podmínkách v Hlavě 6 § 4, a to ve vztahu k oběma úvěrovým smlouvám, přičemž v případě těchto dvou úvěrových smluv nedošlo k navýšení úroků o 8 %, tak jak bylo sjednáno v Hlavě 6 § 4.

2. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s odůvodněním, že podle přílohy č. 3 k zákonu č. 145/2010 Sb. musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, obsahovat také stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozvržení (splatnost), tedy vše musí být stanoveno předem ve smlouvě, aby spotřebitel již při uzavírání smlouvy věděl, kolik bude muset celkem zaplatit. Všechny sjednané splátky, které obsahují jak splátku jistiny, tak i splátku úroků, tvoří maximální výši úvěru. Jedná se o smluvní ujednání nařízené zákonem, kterým je pevně dána jak výše jistiny, tak i výše úroků. Tato maximální výše úvěru (tj. celková částka splatná spotřebitelem), je nepřekročitelná. Plnění nikoliv řádné či zesplatnění tedy na jejich výši nemůže mít vůbec žádný vliv, stejně jako na výši jistiny, obojí je i nadále sjednáno pevně v konkrétní částce maximální výše úvěru. S úroky nelze zacházet stejně jako se sankcemi, nelze proto u spotřebitelských úvěrů při prodlení požadovat běžící úroky až do zaplacení, jako by šlo o úroky z prodlení, a to právě s ohledem na maximální výši úvěru, jakožto zákonem nařízený smluvní limit. Kromě toho by vedle sebe souběžně běžely jak úroky, tak i úroky z prodlení v podstatě jako dvojí trest za jedno a totéž prodlení. Tím vším by došlo k nedůvodnému zvýhodnění postavení věřitele na úkor spotřebitele. Majetkovou sankcí za prodlení s vrácením jistiny u spotřebitelského úvěru je vznik nároků sankční povahy (na úroky z prodlení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková. příp. na smluvní pokutu), nikoliv zvýšení jeho ceny (úroků). Zesplatněním úvěru se mění pouze splatnost úroků obsažených v dosud nesplatných splátkách, ohledně kterých tím dlužník jen pozbude výhody splátek a celý zbytek dluhu včetně úroků se stane splatným najednou a dříve, jen v tomto ohledu se postavení věřitele v souladu se zákonem zlepší, jinak povaha a výše nároku se tím vůbec nezmění ani u jistiny, ani u úroků, i v takovém případě je dlužník povinen zaplatit vždy jen to, k čemu se podle zákona č. 145/2010 Sb. zavázal ve smlouvě, tj. jen maximální výši úvěru. Žalobce požaduje kromě splatných a zkapitalizovaných úroků, na které právo nepochybně má, i běžící úroky po zesplatnění až do zaplacení jistiny, takové právo mu však nemohlo vzniknout nejen přímo ze zákona, ale platně ani z uzavřené smlouvy, u spotřebitelských úvěrů běžící úroky do budoucna až do zaplacení nenáleží zásadně nikdy. U všech splátek v důsledku zesplatnění již nastala splatnost, veškeré dlužné a splatné úroky lze proto přesně vyčíslit k datu zesplatnění. Žalobci vůbec nic nebránilo ve vyčíslení všech dlužných a splatných úroků k tomuto jedinému rozhodujícímu datu, ke kterému se stal splatným celý zbytek úvěru včetně úroků. Je zcela věcí žalobce, že tak neučinil a nepožaduje celý zbytek splatných úroků, na který má právo, ostatně zesplatněné úroky jsou zahrnuty v jistině. Ze všech důvodů vysvětlených výše požadavek na přiznání jakýchkoliv běžících úroků až do zaplacení, jenž mají v rozporu se zákonem zcela zjevný charakter druhého sankčního příslušenství pohledávky za jedno a totéž prodlení s úhradou pohledávky vedle úroků z prodlení, by měl soud jako nezákonné zcela zamítnout, a to bez ohledu na to, zda byl či nebyl sjednán ve smlouvě, neboť žádnou nezákonnost nelze sjednat platně. Rozhodující je pouze to, že uzavřená smlouva je smlouvou o spotřebitelském úvěru spadající pod režim zákona č. 145/2010 Sb. se zákonnou povinností stanovit v ní maximální výši úvěru jakožto nepřekročitelný limit (vylučující běžící úrok) a požadavek žalobce na běžící úroky až do zaplacení tuto maximální výši úvěru nutně překračuje.

3. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění účinném do 30. 6. 2017 (insolvenční zákon-dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Soud provedl dokazování obsahem spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 37 INS 9016/2016, přičemž zjistil, že:

1) vyhláškou ze dne 18. 4. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice Lucie Humpolíkové, narozené 25. 5. 1982;

2) usnesením ze dne 18. 5. 2016 byl zjištěn úpadek dlužnice, insolvenčním správcem byla ustanovena společnost FARADAY v.o.s., sídlem Vydmuchov 707/20, PSČ 733 01, Karviná-Fryštát, IČ: 26790866, a soud povolil řešení úpadku oddlužením;

3) usnesením ze dne 4. 10. 2016 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře;

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková.

4) přihláškou pohledávek P2 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení celkem 6 nezajištěných a nevykonatelných pohledávek v celkové výši 181 692,94 Kč; pohledávku č. 1 ve výši 75 843,85 Kč, z toho 22 869,10 Kč na jistině (splatnost od 22. 4. 2013) a 52 974,75 Kč na úroku a obchodním úroku (úrok tvoří nesplacená část úroků do data zesplatnění, tj. do 22. 4. 2013), a to z úvěrové smlouvy č. 4203028829 ze dne 5. 3. 2012, kterou uzavřela dlužnice s původním věřitelem Home Credit a.s., IČ: 26978636, přičemž na základě smlouvy poskytl původní věřitel dlužnici úvěr ve výši 25 000 Kč a dlužnice se zavázala vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 48 splátkách ve výši 1 105 Kč; k datu 22. 4. 2013 byl úvěr zesplatněn (hlava 6 § 3 úvěrových podmínek) a dlužnice byla vyzvána k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty; pohledávku č. 2 ve výši 2 590 Kč (splatná od 22. 4. 2013) z titulu smluvní pokuty za porušení smlouvy ve výši 10 % z dlužné částky ke dni zesplatnění dle hlavy 16 § 3 úvěrových podmínek; pohledávku č. 3 ve výši 2 091 Kč z titulu jednorázových smluvních pokut a poplatků, a to dle závěrečných ustanovení úvěrových podmínek; pohledávku č. 4 ve výši 94 556,09 Kč, z toho 33 874,15 Kč na jistině (splatnost od 22. 4. 2013) a 60 681,94 Kč na úroku a obchodním úroku (úrok tvoří nesplacená část úroků do data zesplatnění, tj. do 22. 4. 2013), a to z úvěrové smlouvy č. 4205212830 ze dne 29. 5. 2012, kterou uzavřela dlužnice s původním věřitelem Home Credit a.s., přičemž na základě smlouvy poskytl původní věřitel dlužnici úvěr ve výši 35 000 Kč a dlužnice se zavázala vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 60 splátkách ve výši 1 336 Kč; k datu 22. 4. 2013 byl úvěr zesplatněn (hlava 6 § 3 úvěrových podmínek) a dlužnice byla vyzvána k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty; pohledávku č. 5 ve výši 3 801 Kč z titulu smluvní pokuty za porušení smlouvy dle hlavy 16 § 3 úvěrových podmínek ve výši 10 % z dlužné částky ke dni zesplatnění; pohledávku č. 6 ve výši 2 811 Kč z titulu jednorázových smluvních pokut a poplatků, a to dle závěrečných ustanovení úvěrových podmínek;

5) u přezkumného jednání dne 18. 8. 2016 dlužnice pohledávky žalobce v přihlášené výši uznala; insolvenční správce uznal zcela pohledávky žalobce č. 2, 3, 5 a 6 a pohledávku č. 1 uznal v rozsahu částky 25 742,78 Kč a pohledávku č. 4 uznal v rozsahu částky 37 614,27 Kč; insolvenční správce tak popřel u pohledávky č. 1 částku 50 101,07 Kč a u pohledávky č. 4 částku 56 941,82 Kč, přičemž důvodem jejich popření byla skutečnost, že věřitel uplatňuje obchodní úrok i po zesplatnění úvěru, přičemž u spotřebitelských úvěrů běžící úroky do budoucna až do zaplacení nenáleží;

6) insolvenční správce vyrozuměl žalobce o popření přihlášených nevykonatelných pohledávek č. 1 a č. 4 dopisem ze dne 22. 8. 2016, který byl žalobci doručen dle doručenky dne 26. 8. 2016;

7) podáním ze dne 30. 9. 2016 vzal žalobce zpět přihlášku dílčí pohledávky č. 1, a to v části příslušenství ve výši 24 045,14 Kč a dílčí pohledávky č. 4, a to v části příslušenství ve výši 25 042,10 Kč, tj. v celkové výši 49 087,24 Kč;

8) usnesením P2-5 ze dne 6. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 22. 10. 2016, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky P2 věřitele č. 2 (žalobce) ve výši 49 087,24 Kč;

9) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková.

5. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

6. Žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání podle ust. § 198 odst. 1 IZ (přezkumné jednání se konalo dne 18. 8. 2016 a žaloba byla soudu doručena v pondělí dne 19. 9. 2016). Žalobce jako věřitel popřených nevykonatelných pohledávek je aktivně legitimován k podání určovací žaloby dle § 198 odst. 1 IZ a incidenční žaloba směřuje správně proti insolvenčnímu správci, který pohledávky žalobce popřel. Soud se proto mohl zabývat vlastním nárokem žalobce na určení výše popřených pohledávek.

7. Soud provedl dokazování listinnými důkazy, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

I. ke smlouvě o úvěru č. 4203028829

-ze smlouvy o úvěru ze dne 5. 3. 2012, že smlouvu uzavřela dlužnice Lucie Dincovová, rodné číslo 825525/5536 (ve smlouvě označena mj. rodným číslem a bydlištěm) s původním věřitelem Home Credit a.s., přičemž věřitel se zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 25 000 Kč a dlužnice se zavázala vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 48 splátkách ve výši á 1 105 Kč, úrok byl sjednán ve výši 37,11 %, poplatek za vedení účtu činí 49 Kč, celková částka splatná spotřebitelem činí 51 456 Kč, RPSN činí 48,6 až 51,9 %, v bodě 56. bylo sjednáno pojištění pro případ pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně a smrti následkem úrazu s úhradou za pojištění ve výši 33 Kč měsíčně; nedílnou součástí úvěrové smlouvy jsou dle doložky úvěrové podmínky, přičemž dlužnice stvrdila, že je převzala, s podmínkami se seznámila, všechna ustanovení jsou jí srozumitelná, považuje je za dostatečně určitá a projevila souhlas být jimi vázána; ke smlouvě jsou připojeny informace o pojištění sjednaném smlouvou č. 19100771/2009;

-z Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a. s., které jsou součástí úvěrové smlouvy, že klient je povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že se podle Hlavy 6, § 3 písm. a) klient dostal do prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo do prodlení se splacením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce, přičemž společnost je rovněž oprávněna od úvěrové smlouvy odstoupit; podle Hlavy 6 (s nadpisem skončení úvěrové smlouvy o poskytnutí úvěru ) § 4 v případech dle § 3 této Hlavy je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit; smluvní strany se dohodly, že v případě zesplatnění úvěru dle § 3 písm. a, b, c) této Hlavy přirůstá neuhrazený úrok, na jehož úhradu vznikl společnosti nárok do doby zesplatnění, a neuhrazené úhrady za pojištění, k jistině; klient je ode dne zesplatnění povinen hradit úrok o 8

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková.

% vyšší, než byl dohodnutý v úvěrové smlouvě s tím, že i tento úrok přirůstá k jistině, tj. ode dne zesplatnění se úročí jistina včetně částek k ní přirostlých, a to na základě výše dluhu, skutečného počtu dní a denní úrokové sazby; předčasná splatnost úvěru z důvodů výše uvedených nemá vliv na trvání úvěrové smlouvy, která nadále trvá, a to do okamžiku jejího zániku způsobem stanoveným ve smlouvě, úvěrových podmínkách nebo v právních předpisech;

-listina co byste měli vědět o svém úvěru? uvádí přehled práv a povinností obsažených v úvěrové smlouvě, a to ve 14 bodech, včetně důsledků nesplácení úvěru;

-ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy, že dlužnice platila splátky č. 1-č. 8 (tj. do 15.11.2012) ve sjednané výši, přičemž splátku č. 9 (splatnou dne 15. 12. 2012) uhradila pouze částečně a splátky č. 10-13 neuhradila vůbec a k datu 22. 4. 2013 je vyznačeno zesplatnění celého úvěru, přičemž věřitel vyčíslil dluh na celkovou částku 80 524,85 Kč, když dlužnice měla celkem uhradit částku 90 514,85 Kč a uhradila celkem 9 990 Kč, z toho na jistinu částku 2 130,90 Kč, na poplatek za vedení účtu částku 441 Kč, na úrok částku 7 004,10 Kč, na pojištění částku 264 Kč a na upomínku I. částku 150 Kč; dlužná částka 80 524,85 Kč dle historie úvěru sestává z dlužné jistiny ve výši 1 290,32 Kč, obchodního úroku ve výši 50 101,07 Kč, smluvní pokuty při zesplatnění ve výši 2 590 Kč, upomínky II. ve výši 360 Kč, poplatku za vedení účtu ve výši 196 Kč, smluvní pokuty ve výši 500 Kč, úroku ve výši 2 873,68 Kč, zesplatněné jistiny ve výši 21 578,78 Kč, pojištění ve výši 165 Kč, upomínky II. ve výši 720 Kč a upomínky I. ve výši 150 Kč;

-z výzvy ke splacení celého úvěru ze dne 22. 4. 2013, že původní věřitel Home Credit a.s. z důvodu prodlení dlužnice s úhradou závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 4203028829 úvěr zesplatnil a celkový dluh vyčíslil na částku 30 424 Kč;

-z výpisu odeslané pošty, že dlužnici byla odeslána písemnost původního věřitele Home Credit a.s. dne 23. 4. 2013;

-z předžalobní výzvy a oznámení o postoupení pohledávky ze dne 4. 11. 2015, že právní zástupce původního věřitele Home Credit a.s. jako postupitele oznámil dlužnici postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 4203028829 na postupníka-společnost AB 4 B.V.;

II. ke smlouvě o úvěru č. 4205212830

-ze smlouvy o úvěru ze dne 29. 5. 2012, že smlouvu uzavřela dlužnice Lucie Dincovová, rodné číslo 825525/5536 (ve smlouvě označena mj. rodným číslem a bydlištěm) s původním věřitelem Home Credit a.s., přičemž věřitel se zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 35 000 Kč a dlužnice se zavázala vrátit peněžní prostředky a uhradit úroky v 60 splátkách ve výši á 1 336 Kč, úrok byl sjednán ve výši 30,99 %, poplatek za vedení účtu činí 69 Kč, poplatek za možnost změny výše a počtu splátek činí 10 Kč, celková částka splatná spotřebitelem činí 75 300 Kč, RPSN činí 41 až 43,2 %, v bodě 52. bylo sjednáno pojištění pro případ pracovní neschopnosti, ztráty pravidelného zdroje příjmů, pro případ invalidity 3. stupně a smrti následkem úrazu s úhradou za pojištění ve výši 81 Kč měsíčně; nedílnou součástí úvěrové smlouvy jsou dle doložky úvěrové podmínky, přičemž dlužnice stvrdila, že je převzala, s podmínkami se

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková. seznámila, všechna ustanovení jsou jí srozumitelná, považuje je za dostatečně určitá a projevila souhlas být jimi vázána; ke smlouvě jsou připojeny informace o pojištění sjednaném smlouvou č. 19100771/2009;

-z Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a. s. platných od 1. 4. 2012, které jsou součástí úvěrové smlouvy, že klient je povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že se podle Hlavy 6, § 3 písm. a) klient dostal do prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo do prodlení se splacením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce, přičemž společnost je rovněž oprávněna od úvěrové smlouvy odstoupit; podle Hlavy 6 (s nadpisem skončení smlouvy ) § 4 v případech dle § 3 této Hlavy je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit; v případech uvedených v § 3 písm. a, b, c) přirůstá neuhrazený úrok, na jehož úhradu vznikl společnosti nárok do doby zesplatnění, a neuhrazené úhrady za pojištění, k poskytnuté jistině; klient je ode dne zesplatnění povinen hradit úrok o 8 % vyšší, než byl dohodnut v úvěrové smlouvě s tím, že i tento úrok přirůstá k jistině, a to tak, že ode dne zesplatnění se na základě výše dluhu, skutečného počtu dní a denní úrokové sazby úročí jistina včetně částek k ní přirostlých (denní úrokovou sazbou se rozumí podíl roční úrokové sazby dohodnuté ve smlouvě zvýšené o 8 % a skutečného počtu dní v daném roce); předčasná splatnost úvěru z důvodů výše uvedených nemá vliv na trvání úvěrové smlouvy, která nadále trvá, a to do okamžiku jejího zániku způsobem stanoveným ve smlouvě, úvěrových podmínkách nebo v právních předpisech;

-listina co byste měli vědět o svém úvěru? uvádí přehled práv a povinností obsažených v úvěrové smlouvě, a to ve 14 bodech, včetně důsledků nesplácení úvěru;

-ze seznamu čerpání a úhrad úvěrové smlouvy, že dlužnice platila splátky č. 1-č. 5 (tj. do 15.11.2012) ve sjednané výši, přičemž splátku č. 6 (splatnou dne 15. 12. 2012) uhradila pouze částečně a splátky č. 7-10 neuhradila vůbec a k datu 22. 4. 2013 je vyznačeno zesplatnění celého úvěru, přičemž věřitel vyčíslil dluh na celkovou částku 101 168,09 Kč, když dlužnice měla celkem uhradit částku 109 448,09 Kč a uhradila celkem 8 280 Kč, z toho uhradila na jistinu částku 1 125,85 Kč, na poplatek za vedení účtu částku 414 Kč, na úrok částku 5 675,15 Kč, na pojištění částku 405 Kč, na poplatek za možnost změny splátek částku 60 Kč a na upomínku I. částku 600 Kč; dlužná částka 101 168,09 Kč sestává z dlužné jistiny ve výši 1 218,88 Kč, obchodního úroku ve výši 56 941,82 Kč, smluvní pokuty při zesplatnění ve výši 3 801 Kč, upomínky II. ve výši 360 Kč, poplatku za vedení účtu ve výši 276 Kč, smluvní pokuty ve výši 500 Kč, úroku ve výši 3 740,12 Kč, zesplatněné jistiny ve výši 32 655,27 Kč, pojištění ve výši 405 Kč, poplatku za možnost změny splátky ve výši 40 Kč, upomínky II. ve výši 1 080 Kč a upomínky I. ve výši 150 Kč;

-z výzvy ke splacení celého úvěru ze dne 22. 4. 2013, že původní věřitel Home Credit a.s. z důvodu prodlení dlužnice s úhradou závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 4205212830 úvěr zesplatnil a celkový dluh vyčíslil na částku 44 226 Kč;

-z výpisu odeslané pošty, že dlužnici byla odeslána písemnost původního věřitele Home Credit a.s. dne 23. 4. 2013;

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková.

-z předžalobní výzvy a oznámení o postoupení pohledávky ze dne 4. 11. 2015, že právní zástupce původního věřitele Home Credit a.s. jako postupitele oznámil dlužnici postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 4205212830 na postupníka-společnost AB 4 B.V.

8. Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.-občanský zákoník. Dle § 3028 odst. 3 tohoto zákona, pokud není stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. Soud proto při posuzování právních vztahů mezi účastníky vycházel z dosavadních právních předpisů, zejm. příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen občanský zákoník ) a obchodního zákoníku č. 531/1991 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen obchodní zákoník ).

Podle § 497 obchodního zákoníku smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku se touto částí zákona řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy ze smlouvy o úvěru (§ 497).

Podle § 262 odst. 4 obchodního zákoníku ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Podle § 52 odst. 1 občanského zákoníku spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Podle § 55 občanského zákoníku smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení (odst. 1). Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná (odst. 2). V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější (odst. 3).

Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku, spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Podle § 1 zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru ve znění účinném k datu uzavření smluv, tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková. platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

9. Po právní stránce soud posoudil věc dle shora citovaných ustanovení.

Původní věřitel Home Credit a.s. jednal při uzavírání a plnění smlouvy o úvěru č. 4203028829 a č. 4205212830 v rámci své podnikatelské činnosti a dlužnice Lucie Humpolíková (dříve Dincovová) označená ve smlouvě mj. rodným číslem a bydlištěm ji neuzavírala jako podnikatel. V daném případě se jedná o platně uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, podléhající režimu obchodního zákoníku a režimu zákona č. 145/2010 Sb. a závazkový vztah mezi smluvními stranami se řídí také ustanoveními směřujícími k ochraně spotřebitele (§ 52 a násl. občanského zákoníku, zejména pak §§ 55 a 56 ve znění platném k datu uzavření smluv). Smlouvy o úvěru obsahují podstatné náležitosti smlouvy dle ust. § 497 obchodního zákoníku, tj. závazek věřitele poskytnout na žádost druhé smluvní strany v její prospěch finanční prostředky a závazek dlužnice poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky. Účastníci si v rámci úvěrových podmínek v Hlavě 6 § 3 ve vztahu k oběma úvěrovým smlouvám sjednali možnost zesplatnění úvěru v případě prodlení s úhradou splátek a v případě tohoto zesplatnění úvěru se dohodli v Hlavě 6 § 4 na přirůstání neuhrazeného úroku splatného do zesplatnění úvěru k jistině a taktéž i na přirůstání úroku ze splátek po zesplatnění úvěru k jistině. Soud dospěl k závěru, že žalovaný popřel důvodně příslušenství pohledávky. Žalobce přihlásil v rámci příslušenství dílčí pohledávky č. 1 úrok, obchodní úrok v celkové výši 52 974,75 Kč, přičemž v kolonce způsob výpočtu uvedl, že úrok tvoří nesplacenou část úroků do dne zesplatnění. Výše neuhrazeného úroku do data zesplatnění činí dle historie úvěru 2 873,68 Kč, přičemž insolvenční správce tuto částku spolu s dlužnou jistinou ve výši 22 869,10 Kč uznal, když uznal v rámci dílčí pohledávky č. 1 celkem částku 25 742,78 Kč. Zbývající část příslušenství pohledávky ve výši 50 101,07 Kč (resp. po částečném zpětvzetí přihlášky o částku 24 045,14 Kč-ve výši 26 055,93 Kč) nepředstavuje přihlášenou nesplacenou část úroku do zesplatnění, tj. do 22. 4. 2013, nýbrž úroky po zesplatnění a jako takové přihlášeny nebyly. Navíc i pokud by byly součástí přihlášeného příslušenství pohledávky, i v takovém případě by žaloba nebyla důvodná, neboť s ohledem na znění Hlavy 6 § 4 obsahující dohodu o přirůstání úroků k jistině, se úroky při zesplatnění pohledávky stávají jistinou, a tedy takové úroky nelze již přihlásit jako příslušenství pohledávky, nýbrž jako jistinu, avšak žalobce přihlásil z předmětné úvěrové smlouvy toliko jistinu ve výši 22 869,10 Kč, která byla v celém rozsahu zjištěna. Soud proto výrokem I. žalobu jako nedůvodnou zamítl, když žalobce nemá za dlužnicí pohledávku ve výši 26 055,93 Kč představující úroky po zesplatnění. Úroky do zesplatnění ve výši 2 873,68 Kč a jistinu ve výši 22 869,10 Kč žalovaný uznal a v této výši tak již byla dílčí pohledávka č. 1 zjištěna, a pokud se tedy žalobce domáhal určení existence těchto pohledávek, je také v této části žaloba nedůvodná. Ze zcela shodných důvodů soud zamítl žalobu i ve vztahu k další úvěrové smlouvě. Žalobce přihlásil v rámci příslušenství dílčí pohledávky č. 4 úrok, obchodní úrok v celkové výši 60 681,94 Kč, přičemž v kolonce způsob výpočtu uvedl, že úrok tvoří nesplacenou část úroků do dne zesplatnění. Výše neuhrazeného úroku do data zesplatnění činí dle historie úvěru 3 740,12 Kč, přičemž insolvenční správce tuto částku spolu s dlužnou jistinou ve výši 33 874,15 Kč uznal, když uznal v rámci dílčí pohledávky č. 4 celkem částku 37 614,27 Kč. Zbývající část příslušenství pohledávky ve výši 56 941,82 Kč (resp. po částečném zpětvzetí přihlášky o částku 25 042,10 Kč-ve výši 31 899,72 Kč) nepředstavuje přihlášenou nesplacenou část úroku do zesplatnění, tj. do 22. 4. 2013, nýbrž úroky po zesplatnění a jako takové přihlášeny nebyly. Navíc i pokud by byly součástí přihlášeného příslušenství pohledávky, i

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková. v takovém případě by žaloba nebyla důvodná, neboť s ohledem na znění Hlavy 6 § 4 obsahující dohodu o přirůstání úroků k jistině, se úroky při zesplatnění pohledávky stávají jistinou, a tedy takové úroky nelze již přihlásit jako příslušenství pohledávky, nýbrž jako jistinu, avšak žalobce přihlásil z předmětné úvěrové smlouvy toliko jistinu ve výši 33 874,15 Kč, která byla v celém rozsahu zjištěna. Soud proto výrokem II. žalobu jako nedůvodnou zamítl, když žalobce nemá za dlužnicí pohledávku ve výši 31 899,72 Kč představující úroky po zesplatnění. Úroky do zesplatnění ve výši 3 740,12 Kč a jistinu ve výši 33 874,15 Kč žalovaný uznal a v této výši tak již byla dílčí pohledávka č. 4 zjištěna, a pokud se tedy žalobce domáhal určení existence těchto pohledávek, je také v této části žaloba nedůvodná.

10. Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

V daném případě byl v řízení zcela úspěšný žalovaný a měl by tak nárok na náhradu nákladů řízení dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný se však tohoto nároku výslovně vzdal, a soud proto rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Poučení :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15. 12. 2017

JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D. v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková.