21 Cul 8/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 174a odst. 2,3,4,5 předpisu č. 6/2002Sb., § 104a odst. 1,4,6 o. s. ř.21 Cul 8/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu A. Ž. , toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, Mírov č. 27, podanému proti Městskému soudu v Praze, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 34 C 138/2006, takto:

I. K projednání a rozhodnutí o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu je příslušný Vrchní soud v Praze.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude návrh postoupen k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze.
Odůvodnění:

Návrhem ze dne 24. 9. 2014, doručeným Nejvyššímu soudu dne 30. 9. 2014, se navrhovatel A. Ž. mimo jiné domáhá, aby Nejvyšší soud určil lhůtu k nařízení jednání o žalobě pro zmatečnost ze dne 28. 8. 2012 . Návrh odůvodnil zejména tím, že dne 15. 5. 2012 vydal Vrchní soud v Praze zmateční rozsudek pod č. j. 1 Co 206/2009 - 99 , že dne 28. 8. 2012 podal žalobu pro zmatečnost, o níž doposud nebylo rozhodnuto, a že v této záležitosti vydal Vrchní soud v Praze usnesení ze dne 18. 4. 2013, č. j. Nc 274/2012, kdy věc postoupil Městskému soudu v Praze .

Návrh na určení lhůty se podává u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány [§ 174a odst. 2 věta první zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudech a soudcích )]. Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do pěti pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout (§ 174a odst. 3 část první věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Soudem příslušným o návrhu rozhodnout je v občanském soudním a trestním řízení soud nejblíže vyššího stupně, směřuje-li návrh proti okresnímu, krajskému nebo vrchnímu soudu (srov. § 174a odst. 4 zákona o soudech a soudcích).

Nejvyšší soud zjistil, že Vrchní soud v Praze v řízení o žalobě pro zmatečnost ze dne 29. 8. 2012 podané žalobcem proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2012, č. j. 1 Co 206/2009 - 99, kterým rozhodl o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2009, č. j. 34 C 138/2006 - 57 (jímž bylo rozhodnuto o jeho žalobě na ochranu osobnosti), usnesením ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. Nc 274/2012, vyslovil svoji věcnou nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena věcně a místně příslušnému soudu, a to Městskému soudu v Praze. V odůvodnění tohoto rozhodnutí vrchní soud s poukazem na ustanovení § 235a odst. 1 o. s. ř. uvedl, že spatřuje-li žalobce důvod zmatečnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2012, č. j. 1 Co 206/2009 - 99, v tom, že mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem (§ 229 odst. 3 o. s. ř.), je k projednání a rozhodnutí o této žalobě věcně příslušný Městský soud v Praze, neboť v původním řízení o žalobě žalobce na ochranu osobnosti byl v prvním stupni příslušný krajský soud (v Praze Městský soud v Praze) podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel namítá průtahy v řízení o žalobě pro zmatečnost podané podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2012, č. j. 1 Co 206/209 - 99, k jejímuž projednání a rozhodnutí je dána věcná příslušnost Městského soudu v Praze (§ 235a odst. 1 část věty druhé za středníkem o. s. ř.), Nejvyšší soud za přiměřeného použití ustanovení § 104a odst. 1, odst. 4 a odst. 6 o. s. ř. (srov. § 174a odst. 5 větu druhou zákona o soudech a soudcích) vyslovil, že není příslušný k projednání a rozhodnutí o návrhu navrhovatele na určení lhůty k nařízení jednání o žalobě pro zmatečnost ze dne 28. 8. 2012, neboť příslušným soudem nejblíže vyššího stupně ve vztahu k Městskému soudu v Praze je Vrchní soud v Praze. S ohledem na to, že návrh na určení lhůty má být podán u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány, a s přihlédnutím k povaze řízení podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích, bylo dále rozhodnuto, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Městskému soudu v Praze.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu