21 Cul 6/2013
Datum rozhodnutí: 14.01.2014
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 6/2002Sb.21 Cul 6/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka o návrhu D. M., podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky, na určení lhůty k provedení úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 29 Cdo 3431/2012, takto:


I. Návrh navrhovatelky D. M., že Nejvyšší soud ČR v Brně se určuje pro přidělení advokáta k ochraně žalobce D. M., proti M. Č. k č. j. 29 Cdo 3431/2012 ve věci převod vlastnického práva bytu M. 1978/4 P. 5 L. ve lhůtě 1 měsíce , se zamítá.
II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Elektronickým podáním ze dne 16.12.2013, označeným jako návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb. vůči Nejvyššímu soudu ČR v Brně , se navrhovatelka D. M. domáhala, aby Nejvyšší soud ČR v Brně rozhodl, že Nejvyšší soud ČR v Brně se určuje pro přidělení advokáta k ochraně žalobce D. M., proti M. Č. k č.j. 29 Cdo 3431/2012 ve věci převod vlastnického práva bytu M. 1978/4 P. 5 L. ve lhůtě 1 měsíce .

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2013 č.j. 29 Cdo 3431/2012-316 bylo zjištěno, že ve věci žalobců D. M. a V. M. proti Ing. M. Č. a Stavebnímu bytovému družstvu Praha 5, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 92/2008, bylo dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12.9.2011 č.j. 51 Co 89,91/2011-251 odmítnuto a dne 28.11.2013 bylo rozhodnutí se spisem zasláno Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Podle ustanovení § 174a odst. 1 věty první zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).

Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (§ 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne (§ 174a odst. 7 část věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Nestanoví-li zákon o soudech a soudcích jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (§ 174a odst. 5 věta druhá zákona o soudech a soudcích).

V řízení o návrhu na určení lhůty k procesnímu úkonu podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, může příslušný soud stanovit lhůtu jen ve vztahu k takovým procesním úkonům, o jejichž provedení soud, vůči němuž návrh směřuje, již rozhodl (a je v prodlení s jejich provedením) nebo jejichž potřeba provedení - i když o nich dosud nebylo rozhodnuto - je podle obsahu spisu a s přihlédnutím k povaze věci nepochybná a které ve věci musí být podle zákona učiněny. Při rozhodování o tomto návrhu může příslušný soud stanovit lhůtu jen k provedení takového procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány (tvrzeny) průtahy; navrhovanou délkou lhůty k provedení procesního úkonu však není vázán (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 21 Cul 3/2004, uveřejněné pod č. 80/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V posuzovaném případě navrhovatelka D. M. činí svůj návrh vůči Nejvyššímu soudu ČR ve vztahu k dovolacímu řízení, které již bylo rozhodnutím dovolacího soudu skončeno. Z povahy věci vyplývá, že návrh na provedení procesního úkonu ve smyslu ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. se může týkat jen úkonů, jejichž potřeba provedení je v probíhající fázi řízení nepochybná a které ve věci musí být podle zákona učiněny. Vzhledem k tomu je možné návrh na provedení procesního úkonu ve smyslu ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. učinit a o něm rozhodnout jen v průběhu řízení, jehož se týká, a nikoliv až po jeho skončení. Protože soud je zásadně vázán žalobou (návrhem) srov. § 153 odst. 2 o.s.ř. a § 174a odst. 5 větu druhou zákona o soudech a soudcích, Nejvyšší soud České republiky její návrh na určení lhůty podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty za středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl. O případném novém návrhu navrhovatelky rozhodne soud prvního stupně v rámci probíhajícího řízení po částečné kasaci jeho rozsudku odvolacím soudem.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť navrhovatelka nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jí stát nahradil náklady, které jí v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. ledna 2014
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu