21 Cul 5/2013
Datum rozhodnutí: 10.01.2014
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 2/2002Sb.21 Cul 5/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného o návrhu Mgr. I. L. , podaném proti Vrchnímu soudu v Praze, na určení lhůty k provedení úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 4 Co 241/2013, takto:

I. Návrh navrhovatelky Mgr. I. L., na určení lhůty k provedení procesního úkonu projednání odvolání žalobkyně proti usnesení č. j. 26 Cm 110/2013-26 , se zamítá .
II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Podáním datovaným dne 19. 11. 2013 (doručeným Městskému soudu v Praze dne 20. 11. 2003), označeným jako Návrh ve smyslu § 174a zák. č. 6/2002 Sb. , se navrhovatelka Mgr. I. L. domáhala určení lhůty k provedení procesního úkonu projednání odvolání žalobkyně proti usnesení č. j. 26 Cm 110/2013-26 . Návrh odůvodnila tím, že soud I. stolce postupoval takovým způsobem, že usnesením ze dne 11. 10. 2013, č. j. 26 Cm 110/2013 26, zamítl návrh žalobkyně na odklad vykonatelnosti a že stanovil ve spisu interní lhůtu na 6. 11. 2013 , což znamená, že interní, ve spise stanovená soudem lhůta k vyřízení agendy předmětného usnesení, je o týden kratší, než-li zákonem přípustná , a že v průběhu i takto zkrácené lhůty, kdy tato již krácená lhůta 6. 11. (řádná lhůta 11. 11. 2013) ještě nevypršela, dne 1. 11. 2013 soud I. stolce, aniž by vyřídil odvolání žalobkyně ve věci odkladu vykonatelnosti, tj. v odvolací lhůtě, vydal usnesení o přerušení řízení k žalobě pro zmatečnost . Takový postup soudu I. stolce žalobkyně považuje za účelový a zmatečný, poškozující zákonem chráněná její účastníka soudního řízení práva .

Předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Milada Lukáčová se ve smyslu ustanovení § 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. vyjádřila tak, že odvolání navrhovatelky (v původním řízení žalované) ze dne 8. 11. 2013 (doručené procesnímu soudu dne 11. 11. 2013) bylo odvolacímu soudu se spisem předloženo dne 28. 11. 2013 a že návrh je bezpředmětný, neboť v řízení nedochází k žádným průtahům.

Podle ustanovení § 174a odst. 1 věty první zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).

Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (§ 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne (§ 174a odst. 7 část věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích), v opačném případě návrh zamítne (§ 174a odst. 7 část věty za středníkem zákona o soudech a soudcích). Nestanoví-li zákon o soudech a soudcích jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (§ 174a odst. 5 věta druhá zákona o soudech a soudcích).

V řízení o návrhu na určení lhůty k procesnímu úkonu podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, může příslušný soud stanovit lhůtu jen ve vztahu k takovým procesním úkonům, o jejichž provedení soud, vůči němuž návrh směřuje, již rozhodl (a je v prodlení s jejich provedením) nebo jejichž potřeba provedení i když o nich dosud nebylo rozhodnuto - je podle obsahu spisu a s přihlédnutím k povaze věci nepochybná a které ve věci musí být podle zákona učiněny. Při rozhodování o tomto návrhu může příslušný soud stanovit lhůtu jen k provedení takového procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány (tvrzeny) průtahy; navrhovanou délkou lhůty k provedení procesního úkonu však není vázán (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 21 Cul 3/2004, uveřejněné pod č. 80/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V posuzovaném případě k průtahům v odvolacím řízení dosud nedošlo, neboť spis s odvoláním navrhovatelky (v původním řízení žalované) byl odvolacímu soudu předložen dne 28. 11. 2013. Pro posouzení důvodnosti návrhu podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích je rozhodující stav v době rozhodování o tomto návrhu a nikoli okolnost, zda a kdy v budoucnu budou předpoklady pro vyhovění takovému návrhu splněny. Navrhovatelka Mgr. I. L. jak vyplývá z jejího podání ze dne 19. 11. 2013 však podle odůvodnění návrhu nebrojí proti průtahům v odvolacím řízení, ale nesouhlasí s procesním postupem soudu prvního stupně ( postup soudu I. stolce žalobkyně považuje za účelový a zmatečný, poškozující zákonem chráněná její účastníka soudního řízení práva ). Námitky v tomto směru nemohou však být v řízení podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích zohledněny. Protože soud je zásadně vázán žalobou (návrhem) srov. § 153 odst. 2 o. s. ř. a § 174a odst. 5 větu druhou zákona o soudech a soudcích - Nejvyšší soud České republiky její návrh na určení lhůty podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty za středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatelka nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jí stát nahradil náklady, které jí v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 10. ledna 2014

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu