21 Cul 5/2011
Datum rozhodnutí: 10.06.2011
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 6/2002Sb.
21 Cul 5/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Romana Šebka, PhD., o návrhu K. S. , a M. S. , podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 30 Cdo 1602/2011, takto:

I. Návrh navrhovatelů K. S. a M. S. na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky v Brně k rozhodnutí o dovolání navrhovatele se zamítá .

II. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.10.2010 č. j. 19 Co 290/2010-225, kterým bylo rozhodnuto o odvolání žalobců K. S. a M. S. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16.10.2009 č.j. 20 C 12/2009-43 ve znění opravného usnesení ze dne 11.1.2010 č.j. 20 C 12/2009-81, podali dovolání žalobci K. S. a M. S. Věc byla soudem prvního stupně předložena Nejvyššímu soudu ČR dne 5.5.2011.

Návrhem ze dne 3.5.2011, který byl postoupen Nejvyššímu soudu dne 27.5.2011, se navrhovatelé domáhají, aby Nejvyšší soud ČR určil lhůtu k provedení Rozhodnutí ve věci odškodnění v č.j. 16 C 33/2004 ve lhůtě 30 dnů od doručení podle paragrafu 174a zákona o soudech a soudcích .

Předseda senátu 30 Cdo se vyjádřil tak, že podle jeho názoru nejsou splněny podmínky pro určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona o soudech a soudcích, neboť daná věc je u dovolacího soudu od měsíce května tohoto roku, a nejsou dány žádné důvody pro to, aby při jejím vyřizování byla dána přednost před dříve napadlými případy .

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část druhé věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o soudech a soudcích , jemuž byla věc předložena dne 23.5.2011) dospěl k závěru, že návrh navrhovatelů K. S. a M. S. není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o.s.ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o.s.ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.
Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen navrhovatel ), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení nedošlo, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudů, a s přihlédnutím k datu nápadu věci dovolacímu soudu, je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí, a nedošlo dosud k tomu, že by se přístup soudu k této věci odlišoval od obvyklého vysokého standardu v přístupu ke konkrétnímu projednávanému případu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatelka nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jí stát nahradil náklady, které jí v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. června 2011

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu