21 Cul 4/2017
Datum rozhodnutí: 16.03.2017
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 6/2002Sb.21 Cul 4/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Lubomíra Ptáčka Ph.D., o návrhu H. T. , IČO 025 32 247, podaném ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 16520/2015 proti Vrchnímu soudu v Olomouci, na určení lhůty k provedení úkonu, takto:

I. Návrh H. T. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Olomouci na nařízení jednání ve věci KSOS 31 INS 16520/2015, 2 VSOL 210/2017, se zamítá .
II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Ve své insolvenční věci podala dlužnice H. T. návrh proti Vrchnímu soudu v Olomouci na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve smyslu ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. Žádala, aby nadřízený soud ve věci určil lhůtu k provedení procesního úkonu, tedy k nařízení jednání v dané věci, jelikož ze strany předsedy senátu Vrchního soudu v Olomouci ve věci dochází k neodůvodněným průtahům .

Předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Vojtěch Brhel se vyjádřil tak, že spis (elektronický) byl předložen Vrchnímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužnice dne 17.2.2017, nicméně studiem obsáhlých a nepřehledných podání dlužnice zjistil v podání ze dne 12.2.2017 návrh dlužnice na vyloučení senátu z projednání a rozhodnutí věci . Proto bude věc předložena nadřízenému soudu i k rozhodnutí o návrhu na vyloučení soudců.

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu (§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o soudech a soudcích ) a kterému byla věc předložena dne 6.3.2017, dospěl k závěru, že návrh navrhovatelky není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen "navrhovatel"), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 věta první před středníkem zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení vedeném u Vrchního soudu v Olomouci v dané insolvenční věci nedochází, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudů je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí a délku řízení vedeného u Vrchního soudu v Olomouci od předložení věci tomuto soudu (17.2.2017) do podání návrhu na určení lhůty pro provedení procesního úkonu je třeba považovat za přiměřenou, zejména s přihlédnutím k tomu že předtím bylo třeba rozhodovat o námitce podjatosti vůči rozhodující soudkyni krajského soudu v Ostravě vznesenou dlužnicí a byla řešena otázka řádného zastoupení dlužnice.

Nejvyšší soud České republiky proto návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty za středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. března 2017

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu