21 Cul 4/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 6/2002Sb.
21 Cul 4/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu K. S. a M. S. , podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 30 Cdo 804/2011, takto:

I. Návrh navrhovatelů K. S. a M. S. na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky v Brně k rozhodnutí o dovolání navrhovatele se zamítá .
II. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.9. 2010 č. j. 64 Co 270/2010-148, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22.12. 2009 č.j. 26 C 275/2008-100, podali dovolání žalobci K. S. a M. S. Věc byla soudem prvního stupně předložena Nejvyššímu soudu ČR dne 7.3.2011.

Návrhem ze dne 28.4.2011 se navrhovatelé domáhají, aby Nejvyšší soud ČR určil lhůtu k provedení Rozhodnutí ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR . Návrh podávají z důvodu průtahu v procesu a stěžují si na nedostatečnou nebo-li žádnou komunikaci Nejvyššího soudu ČR se žalobci .

Předseda senátu 30 Cdo se vyjádřil tak, že dovolání bylo soudu postoupeno dne 7.3.2011, že ze těchto okolností nejsou dány podmínky k provedení procesního úkonu, když navrhovatelé ani nespecifikují, v čem spatřují průtahy před dovolacím soudem..

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část druhé věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o soudech a soudcích , jemuž byla věc předložena dne 23.5.2011) dospěl k závěru, že návrh navrhovatelů K. S. a M. S. neFní důvodný.

Podle ustanovení § 1 o.s.ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o.s.ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen navrhovatel ), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení nedošlo, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudů, a s přihlédnutím k datu nápadu věci dovolacímu soudu, je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí, a nedošlo dosud k tomu, že by se přístup soudu k této věci odlišoval od obvyklého vysokého standardu v přístupu ke konkrétnímu projednávanému případu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatelka nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jí stát nahradil náklady, které jí v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2011
JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu