21 Cul 3/2010
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 1 o. s. ř., § 174a odst. 1, 2, 8 předpisu č. 6/2002Sb.
21 Cul 3/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu J. K. , podaném proti Vrchnímu soudu v Praze na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 2 Ko 29/2009, takto:

I. Návrh navrhovatele J. K. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání úpadce J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.února 2009 č.j. 52 K 92/97-4531 se zamítá .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 18.2.2009 č.j. 52 K 92/97-4531 odmítl návrh úpadce na nařízení předběžného opatření, kterým by zakázal správci konkursní podstaty nakládat s majetkem podstaty (výrok I.), zamítl návrh úpadce, aby soud předběžně rozhodl tak, že návrh na nucené vyrovnání je přípustný (výrok II.), a zamítl návrh úpadce, aby soud konkursní řízení zastavil (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal úpadce J. K. odvolání a požadoval, aby odvolací soud navržené předběžné opatření nařídil a aby v ostatních výrocích usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Návrhem podaným dne 12.10.2009 u Vrchního soudu v Praze se navrhovatel domáhal, aby "příslušný soud" uložil Vrchnímu soudu v Praze "povinnost odstranit dosavadní zbytečné průtahy v řízení vedeném pod sp.zn. 2 Ko 29/2009" a "ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení rozhodnout o odvolání dlužníka ze dne 11.3.2009, kterým byl napaden výrok I. usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.2.2009 č.j. 52 K 92/97-4531".

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu [§ 174a odst.4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon o soudech a soudcích"], dospěl k závěru, že návrh navrhovatele J. K. není důvodný.

Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout; o svém postupu soud navrhovatele informuje. To neplatí, pokud soud provede do 30 dnů ode dne doručení návrhu všechny procesní úkony, u nichž podle navrhovatele dochází k prodlení; v takovém případě se k návrhu dále nepřihlíží, ledaže navrhovatel výslovně ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy se o provedení úkonu dozví, prohlásí, že na návrhu trvá (§ 174a odst. 3 zákona o soudech a soudcích).

Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (§ 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne (§ 174a odst.7 část věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Nestanoví-li zákon o soudech a soudcích jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (§ 174a odst.5 věta druhá zákona o soudech a soudcích).

V posuzované věci - jak vyplývá z obsahu spisu - bylo ještě před předložením příslušnému soudu (8.2.2010) rozhodnuto o odvolání úpadce Jiřího Kabourka usnesením ze dne 15.10.2009 sp. zn. 2 Ko 29/2009. Protože navrhovatel na výzvu Vrchního soudu v Praze ze dne 19.10.2009 sdělil podáním ze dne 3.2.2010, že na svém návrhu ze dne 12.10.2009 trvá, Nejvyšší soud ČR jeho návrh podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty před středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2010
JUDr. Ljubomír Drápal, v. r. předseda senátu