21 Cul 2/2014
Datum rozhodnutí: 24.06.2014
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 6/2002Sb.21 Cul 2/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Olgy Puškinové o návrhu Ing. J. P. , podaném ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 76/2009 proti Nejvyššímu soudu České republiky, na určení lhůty k provedení úkonu, takto:

I. Návrh navrhovatele na určení lhůty dle § 174a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech ve věci dovolacího řízení se zamítá .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Elektronickým podáním ze dne 29.4.2014 označeným jako Návrh na určení lhůty dle § 174a zák. č. 6/2002 Sb. se navrhovatel domáhal určení lhůty dle § 174a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech ve věci dovolacího řízení .

Protože návrh neměl náležitosti předepsané ustanovením § 174a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., byl navrhovatel ve smyslu tohoto ustanovení usnesením ze dne 15. května 2014 č.j. 21 Cul 2/2014-12 poučen o obsahových náležitostech návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

Elektronickým podáním ze dne 3.6.2014 navrhovatel doplnil svůj dosavadní návrh tak, že požaduje urychlené ustanovení termínu projednání jeho dovolání proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. května 2011, 24 C 76/2009-95, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.9.2013 č.j. 1 Co 116/2013-206 .

Podle ustanovení § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ). Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není podmíněn podáním stížnosti dle § 164. V posuzovaném případě však, jak bylo z evidence Nejvyššího soudu zjištěno, dovolací řízení v navrhovatelem uváděné věci, ve vztahu k níž by mohly být průtahy namítány, neprobíhá. Protože smyslem řízení podle ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. je zabránit dalším průtahům před příslušným soudem stanovením lhůty ke konkrétnímu procesnímu úkonu v řízení již probíhajícím, byl návrh navrhovatele podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb. zamítnut.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. června 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu