21 Cul 2/2013
Datum rozhodnutí: 14.03.2013
Dotčené předpisy: § 174a předpisu č. 6/2002Sb.
21 Cul 2/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného o návrhu Společenství vlastníků jednotek domů čp. 2729 až 2732, Hlavní. se sídlem v Praze 4 Záběhlicích, Hlavní č. 2729/151, IČO 26441977, zastoupeného JUDr. Irenou Malcovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Olštýnská č. 607/1, podaném proti Vrchnímu soudu v Praze, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Ncp 4085/2012, takto:

I. Návrh navrhovatele Společenství vlastníků jednotek domů čp. 2729 až 2732, Hlavní. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o věcné příslušnosti soudů k projednání a rozhodnutí věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 41 C 129/2012, se zamítá .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal dne 11. 6. 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 4 proti žalovaným 1) J. Š. a 2) A. Š. (nyní O.) žalobu o zaplacení 48.003,- Kč s úroky z prodlení z titulu dlužných plateb spojených s užíváním bytové jednotky . Obvodní soud pro Prahu 4 předložil dne 14. 11. 2012 věc Vrchnímu soudu k Praze k rozhodnutí o věcné příslušnosti, neboť dospěl k závěru, že ve věci je dána věcná příslušnost krajských soudů podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. u) o. s. ř., protože se jedná o spor z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Návrhem podaným u Vrchního soudu v Praze dne 5. 2. 2013 se navrhovatel domáhal, aby s ohledem na nečinnost soudu od 26. 11. 2012 soud vydal rozhodnutí o věcné příslušnosti soudu k projednávání věci .

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka se vyjádřil tak, že dobu, vymezenou žalobcem v návrhu, do dne jeho sepisu (od 26. 11. 2012 do 5. 2. 2013), nelze v této věci pro její krátkost kvalifikovat jako průtah .

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu (§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o soudech a soudcích ) a kterému byla věc předložena dne 15. 2. 2013, dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen navrhovatel ), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 věta první před středníkem zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení vedeném u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Ncp 4085/2012 nedochází, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudů je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí a délku řízení vedeného u Vrchního soudu v Praze od předložení věci tomuto soudu (14. 11. 2012) do podání návrhu na určení lhůty pro provedení procesního úkonu (5. 2. 2013) je třeba s přihlédnutím k uvedeným okolnostem považovat za přiměřenou.

Nejvyšší soud České republiky proto návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty za středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. března 2013


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu