21 Cul 2/2011
Datum rozhodnutí: 14.03.2011
Dotčené předpisy: § 174a odst. 1 věta první předpisu č. 6/2002Sb., § 174a odst. 2 předpisu č. 6/2002Sb.
21 Cul 2/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného o návrhu J. O. , podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 25 Cdo 3369/2010, takto:

I. Návrh navrhovatelky J. O. na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky v Brně k rozhodnutí o dovolání navrhovatele se zamítá .

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2010, č. j. 14 Co 408/2009-284, kterým byl zčásti potvrzen a zčásti změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 11. 2009, č. j. 20 C 123/2001-260, podala dovolání žalobkyně J. O. Věc byla soudem prvního stupně předložena Nejvyššímu soudu ČR dne 27. 8. 2010.

Návrhem ze dne 13. 3. 2011 se navrhovatelka domáhá, aby Nejvyšší soud ČR určil lhůtu k provedení procesního úkonu . Návrh zdůvodnila zejména tím, že kauza se táhne od 03. 06. 1991 a není stále vyřízena .

Předsedkyně senátu 25 Cdo se vyjádřila tak, že věc napadla 27. 8. 2010, nyní je asi na 120. místě v pořadí a že bude přednostně vyřízena v polovině r. 2011 .

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část druhé věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o soudech a soudcích , jemuž byla věc předložena dne 8. 3. 2011) dospěl k závěru, že návrh navrhovatelky J. O. není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen navrhovatel ), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení nedošlo, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudů je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí a nedošlo dosud k tomu, že by se přístup soudu k této věci odlišoval od obvyklého vysokého standardu v přístupu ke konkrétnímu projednávanému případu. Na tom nemůže nic změnit ani sdělení předsedkyně senátu, že předpokládá rozhodnutí věci v polovině roku 2011. Pro posouzení důvodnosti návrhu podle § 174a zákona o soudech a soudcích je totiž rozhodující stav v době rozhodování o tomto návrhu a nikoli posuzování, zda v budoucnu budou předpoklady pro vyhovění takovému návrhu splněny.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatelka nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jí stát nahradil náklady, které jí v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu