21 Cul 2/2009
Datum rozhodnutí: 02.02.2009
Dotčené předpisy: § 174a odst. 1 předpisu č. 6/2002Sb., § 174a odst. 6 předpisu č. 6/2002Sb.
21 Cul 2/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného o návrhu J. K., podaném proti Vrchnímu soudu v Praze na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 360/2008, takto:

I. Návrh na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o návrhu navrhovatele na provedení procesního úkonu v odvolacím řízení se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1.8.2008, č. j. 32 C 118/2008-11, ve věci žalobce J. K., proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti, 2) JUDr. J. Š., zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým se oběma žalovaným v této věci, jakož i všem jejich zaměstnancům, zakazuje, a to ať již v rámci konkursního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 52 K 92/97 a nebo i ve vztahu k veřejnosti, označovat žalobce za úpadce, a to v jakýchkoliv mluvnických pádech, resp. ve všech možných souvislostech, ze kterých by mohlo být patrno, že byl na majetek žalobce účinně prohlášen konkurs ; současně žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů.Proti tomuto usnesení podal navrhovatel dne 20.8.2008 odvolání, které měl projednat a rozhodnout o něm Vrchní soud v Praze ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 360/2008. Dále navrhovatel podal dne 16.1.2009 u Vrchního soudu v Praze návrh na provedení procesního úkonu v odvolacím řízení.Uvedeným návrhem se navrhovatel domáhal, aby příslušný soud uložil Vrchnímu soudu v Praze rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1.8.2008, č. j. 32 C 118/2008-11. Návrh odůvodnil zejména tím, že jeho stížnost na průtahy v tomto řízení ze dne 30.12.2008 adresovaná předsedovi Vrchního soudu v Praze nebyla vyřízena řádně . Protože - jak navrhovatel zdůraznil jestliže dle ustanovení § 75 odst. 4 o.s.ř. musí být o návrhu na předběžné opatření rozhodnuto bezodkladně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl podán, nestanoví-li zákon jinou lhůtu, je nepochybné, že se tato lhůta dotýká též i odvolacího řízení, neboť pro odvolací řízení ve věci návrhu na nařízení předběžného opatření nebyla žádná jiná lhůta stanovena . Odvolací soud proto měl o podaném odvolání rozhodnout rovněž do sedmi dnů poté, co mu bylo odvolání předloženo k projednání, a protože tak neučinil, jedná se v daném případě o nepřiměřené průtahy v řízení .

Podle ustanovení § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).

Podle ustanovení § 174a odst. 4 zákona o soudech a soudcích je účastníkem řízení navrhovatel. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu.Podle ustanovení § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

V průběhu řízení Nejvyšší soud České republiky zjistil, že Vrchní soud v Praze rozhodl o odvolání J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1.8.2008, č. j. 32 C 118/2008-11, usnesením ze dne 14.1.2009, č. j. 1 Co 360/2008-18, jímž rozhodnutí soudu prvního stupně v prvním odstavci výroku změnil tak, že návrh žalobce J. K. na nařízení předběžného opatření odmítl; současně usnesení soudu prvního stupně v druhém a třetím odstavci výroku potvrdil.

Vzhledem k tomu, že uvedený procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, již soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, učinil, Nejvyšší soud České republiky návrh na určení lhůty Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o návrhu navrhovatele na provedení procesního úkonu v odvolacím řízení podle ustanovení § 174a odst. 6 části věty před středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 4 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 7 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. února 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu