21 Cul 11/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 174a odst. 4,5,7,8 předpisu č. 6/2002Sb., § 151 odst. 1 o. s. ř.21 Cul 11/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu navrhovatele Ing. P. K. , podaném proti Vrchnímu soudu v Olomouci, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené Vrchním soudem v Olomouci pod sp. zn. 3 UL 11/2015, takto:

I. Návrh navrhovatele Ing. P. K. na určení lhůty Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí ve věci návrhu na přikázání lhůty ze dne 19. 5. 2015 k č. j. KS Brno 13 Co 57/2015 a přikázání věci jinému senátu , se zamítá .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. 7. 2015 se navrhovatel Ing. P. K. domáhal, aby Nejvyšší soud určil Vrchnímu soudu v Olomouci lhůtu k rozhodnutí o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13 Co 57/2015 [konkrétně, aby přikázal Vrchnímu soudu v Olomouci do tří pracovních dnů od doručení tohoto podání rozhodnout ve věci návrhu na přikázání lhůty ze dne 19. 5. 2015 (správně ze dne 9. 6. 2015) k č. j. KS Brno 13 Co 57/2015 a přikázání věci jinému senátu ]. Svůj návrh odůvodnil zejména tím, že Okresní soud Brno-venkov pokračuje v exekucích na jeho majetek, přestože mu rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 55 C 289/2014, byla zrušena vyživovací povinnost, a že Vrchní soud v Olomouci ve věci návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze dne 19. 5. 2015 (správně ze dne 9. 6. 2015), doručeného na podatelnu Krajského soudu v Brně dne 20. 5. 2015 (správně dne 10. 6. 2015), dlouhodobě nekoná .

Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu [§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudech a soudcích )], dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 věty první o. s. ř. v řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen navrhovatel ), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází (§ 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 věta první před středníkem zákona o soudech a soudcích).

Nejvyššímu soudu byl dne 6. 8. 2015 předložen spis vedený u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 3 UL 11/2015 spolu s vyjádřením k návrhu navrhovatele Ing. P. K., doručenému Nejvyššímu soudu, jakož i Vrchnímu soudu v Olomouci, dne 29. 7. 2015. Z obsahu připojeného spisu vedeného u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 16 E 3/2014 vyplývá, že návrhem ze dne 17. 5. 2015, adresovaným Okresnímu soudu Brno-venkov k č. j. 16 E 3/2014 , se Ing. P. K. domáhal, aby Okresnímu soudu Brno-venkov byla ve věci sp. zn. 16 E 3/2014 určena lhůta ke zrušení usnesení nařizujícího exekuci majetku povinného . Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 6. 2015, č. j. 61 UL 15/2015-5, byl tento návrh zamítnut. Následně podáním ze dne 9. 6. 2015, adresovaným Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně k č. j. 13 Co 57/2015 a doručeným dne 10. 6. 2015 na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Brně (v návrhu doručeném Nejvyššímu soudu dne 29. 7. 2015 podání nesprávně označeno jako návrh ze dne 19. 5. 2015, doručený Krajskému soudu v Brně dne 20. 5. 2015), se navhovatel Ing. P. K. domáhal, aby Vrchní soud v Olomouci určil Krajskému soudu v Brně lhůtu k vydání rozhodnutí ve věci návrhu povinného na okamžité zrušení nezákonné exekuce majetku povinného . Z obsahu spisu vedeného u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 3 UL 11/2015 vyplývá, že o návrhu Ing. P. K. ze dne 9. 6. 2015 na určení lhůty Vrchnímu soudu v Olomouci k vydání rozhodnutí ve věci návrhu povinného na okamžité zrušení nezákonné exekuce majetku povinného ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13 Co 57/2015 bylo již rozhodnuto usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 7. 2015, č. j. 3 UL 11/2015-7, tak, že tento návrh byl zamítnut a že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení. Procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, tak již byl učiněn.

Protože soud je zásadně vázán žalobou (návrhem) - srov. ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. a § 174a odst. 5 větu druhou zákona o soudech a soudcích, Nejvyšší soud České republiky návrh na určení lhůty podle ustanovení § 174a odst. 7 části věty před středníkem zákona o soudech a soudcích zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu