21 Cul 1/2017
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 174a odst. 1, 5, 6, 7, 8 předpisu č. 6/2002Sb.21 Cul 1/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., o návrhu V. K. , podaném proti Vrchnímu soudu v Olomouci, na určení lhůt k provedení procesních úkonů ve věcech týkajících se opravných prostředků a námitek proti rozhodnutím vydaným ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014, takto:

I. Návrh navrhovatele, aby soud určil insolvenčnímu soudu lhůtu k učinění úkonů směřujících k vydání rozhodnutí ve věci rozhodnutí o námitkách podjatosti vznesených dlužníkem podáními ze dne 17. 5. a 31. 5. 2016 , insolvenčnímu soudu lhůtu k učinění úkonů směřujících k vydání rozhodnutí ve věci námitky nepříslušnosti soudního senátu 3 VSOL vznesené podáním ze dne 27. 7. 2016 (na čl. B155) a insolvenčnímu soudu lhůtu k učinění úkonů směřujících k vydání rozhodnutí ve věci odvolání do usnesení sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014-A80 ze dne 30. 9. 2015 , se zamítá .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:

Návrhem ze dne 23. 12. 2016, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 27. 12. 2016, se navrhovatel domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014, vedeném proti dlužníkovi V. K. . Výslovně se domáhal, aby soud určil insolvenčnímu soudu lhůtu k učinění úkonů směřujících k vydání rozhodnutí ve věci rozhodnutí o námitkách podjatosti vznesených dlužníkem podáními ze dne 17. 5. a 31. 5. 2016 , insolvenčnímu soudu lhůtu k učinění úkonů směřujících k vydání rozhodnutí ve věci námitky nepříslušnosti soudního senátu 3 VSOL vznesené podáním ze dne 27. 7. 2016 (na čl.. B155) a insolvenčnímu soudu lhůtu k učinění úkonů směřujících k vydání rozhodnutí ve věci odvolání do usnesení sp. KSOS 37 INS 33533/2014-A80 ze dne 30. 9. 2015 . Návrh odůvodnil zejména tím, že podáním ze dne 17. 5. 2016, doplněným dne 30. 5. 2016, vznesl dlužník námitky podjatosti vůči soudci Mgr. Davidu Stoškovi. Vrchní soud v Olomouci o některých vznesených námitkách rozhodl usnesením sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014, 3 VSOL 791/2016-B-200, ze dne 30. 11. 2016. Nerozhodl však o námitce dlužníka popsané v bodě X. XI. podání ze dne 30. 5. 2016. Tím, že Vrchní soud v Olomouci nerozhodl o všech vznesených námitkách podjatosti, způsobuje průtahy v řízení. Podáním ze dne 27. 7. 2016 dlužník namítl, že soudnímu senátu 3 VSOL nepřísluší dle účinného rozvrhu práce právo rozhodnout o vznesených námitkách podjatosti a je tak porušeno základní právo dlužníka garantované čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Dlužník se domnívá, že Vrchní soud v Olomouci tím, že o vznesené námitce dosud nerozhodl, způsobuje průtahy v řízení. Podáním ze dne 7. 3. 2016 se dlužník mimo jiné odvolal do usnesení, sp.zn. KSOS 37 INS 33533/2014-A80, ze dne 30. 9. 2015. Vrchní soud v Olomouci však dosud o podaném odvolání nerozhodl a v řízení tak dochází k průtahům.
Nejvyšší soud České republiky, který je příslušný k projednání návrhu [§ 174a odst. 4 část věty před středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o soudech a soudcích )] a kterému byla věc předložena dne 13. 1. 2017, dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.
Podle ustanovení § 174a odst. 1 věty první zákona o soudech a soudcích, má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).
Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (§ 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne (§ 174a odst. 7 část věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích), v opačném případě návrh zamítne (§ 174a odst. 7 část věty za středníkem zákona o soudech a soudcích). Nestanoví-li zákon o soudech a soudcích jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (§ 174a odst. 5 věta druhá zákona o soudech a soudcích).
V řízení o návrhu na určení lhůty k procesnímu úkonu podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích může příslušný soud stanovit lhůtu jen ve vztahu k takovým procesním úkonům, o jejichž provedení soud, vůči němuž návrh směřuje, již rozhodl (a je v prodlení s jejich provedením) nebo jejichž potřeba provedení - i když o nich dosud nebylo rozhodnuto - je podle obsahu spisu a s přihlédnutím k povaze věci nepochybná a které ve věci musí být podle zákona učiněny. Při rozhodování o tomto návrhu může příslušný soud stanovit lhůtu jen k provedení takového procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány (tvrzeny) průtahy; navrhovanou délkou lhůty k provedení procesního úkonu však není vázán (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2005 sp. zn. 21 Cul 3/2004, uveřejněné pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006).
V posuzované věci - jak vyplývá z obsahu spisu bylo o návrhu dlužníka na vyloučení soudce Mgr. Davida Stoška rozhodnuto usnesením Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSOS 37 INS 33533/2014, 3 VSOL 791/2016-B-200, ze dne 30. 11. 2016, tedy ještě před jejím předložením Nejvyššímu soudu. Domnívá-li se navrhovatel, že se uvedené usnesení nevypořádalo se všemi námitkami dlužníka, brojí tím proti obsahové správnosti usnesení (jeho odůvodnění); o návrhu dlužníka na vyloučení soudce Mgr. Davida Stoška jako takovém však již bylo rozhodnuto.
O námitce, že soudnímu senátu nepřísluší dle účinného rozvrhu práce právo rozhodnout, nerozhoduje soud samostatným rozhodnutím (usnesením); skutečnost, že při rozhodování byl soud nesprávně obsazen, představuje důvod pro podání odvolání nebo případné žaloby pro zmatečnost. Proto ani nelze soudu určovat lhůtu k rozhodnutí jen o této námitce.
Oproti tvrzení navrhovatele bylo o jeho odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2015, č. j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-80, rozhodnuto Vrchním soudem v Olomouci usnesením ze dne 9. 5. 2016, č. j. KSOS 37 INS 33533/2014, 3 VSOL 590/2016-A-139. Ve věci bylo navíc již k dovolání dlužníka rozhodnuto i Nejvyšším soudem usnesením ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 29 NSCR 189/2016, ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. 29 NSCR 189/2016.
Protože jak shora uvedeno - k průtahům v řízení nedochází a úkony (ani přesně nespecifikované), u nichž je navrhováno určení lhůty (rovněž nespecifikované) k jejich provedení byly již provedeny, byl návrh podle ustanovení § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích, zamítnut.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2017
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu