21 Cul 1/2010
Datum rozhodnutí: 28.01.2010
Dotčené předpisy: § 174a odst. 1 předpisu č. 6/2002Sb.21 Cul 1/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny o návrhu L. Č. r., s.p. , podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 28 Cdo 2292/2007, takto:

I. Návrh navrhovatele L. Č. r., s.p. na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky v Brně k rozhodnutí o dovolání žalované L. S., s.r.o. , proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. března 2007 č.j. 16 Co 101/2004-107, se zamítá .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21.3.2007 č.j. 16 Co 101/2004-107, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 3.12.2003 č.j. 12 C 72/2002-65 podala dovolání žalovaná společnost L. S., s.r.o. Věc byla soudem prvního stupně předložena Nejvyššímu soudu ČR dne 24.5.2007.

Návrhem ze dne 20.10.2009 se navrhovatel domáhá, aby Nejvyšší soud ČR určil lhůtu 2 měsíců pro rozhodnutí o věci samé v řízení č.j. 28 Cdo 2292/2007 o dovolání společnosti L. S., s.r.o., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21.3.2007 č.j. 16 Co 101/2004-107 . Návrh zdůvodnil zejména tím, že přes stížnosti směřované na předsedkyni Nejvyššího soudu dochází v řízení o dovolání k prokazatelným průtahům .

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část druhé věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o soudech a soudcích , jemuž byla věc předložena dne 16.1.2010) dospěl k závěru, že návrh navrhovatele L. Č. r., s.p., není důvodný.

Příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn (§ 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích). Pokud soud, vůči němž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne (§ 174a odst. 7, část věty před středníkem zákona o soudech a soudcích). Nestanoví-li zákon o soudech a soudcích jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (§ 174a odst. 5 věta druhá zákona o soudech a soudcích).

V posuzované věci jak vyplývá z obsahu spisu - bylo ještě před předložením příslušnému senátu rozhodnuto o dovolání žalované rozsudkem ze dne 4. ledna 2010 č.j. 28 Cdo 2292/2007-163, a proto byl návrh podle ustanovení § 174a odst. 7, části věty před středníkem zákona o soudech a soudcích, zamítnut.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť navrhovatelka nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby jí stát nahradil náklady, které jí v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2010

JUDr. Zdeněk Novotný , v. r.
předseda senátu