21 Cdo 996/2010
Datum rozhodnutí: 23.02.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 996/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Z. N., proti žalovanému CENTROGLOB MOST, společnost s ručením omezeným se sídlem v Mostě, Česká č. 842, IČO 46710345, zastoupenému JUDr. Petrem Crhou, advokátem se sídlem v Mostě, Stavbařů č. 32, o 4.783,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 C 335/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. července 2009 č.j. 11 Co 532/2007-28, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst.2 o.s.ř.) :
Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.7.2009 č.j. 11 Co 532/2007-28, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 26.2.2007 č.j. 15 C 335/2006-13 ve výroku, jímž bylo žalovanému uloženo, aby zaplatil žalobkyni 4.783,- Kč s 2% úrokem od 10.11.2003 do zaplacení, podal žalovaný včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání napadeného pravomocného rozsudku odvolacího soudu, které provedl bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), dospěl k závěru, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm.a) o.s.ř.] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst.1 písm.b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.]; to neplatí ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč, přičemž se nepřihlíží k příslušenství pohledávky [§ 237 odst.2 písm.a) o.s.ř.].

V posuzované věci bylo dovoláním dotčeným rozsudkem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč. Protože dovolání žalovaného do potvrzujícího výroku rozsudku odvolacího soudu o věci samé není v posuzovaném případě podle hledisek uvedených v ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, a protože zákon v takovém případě nepřipouští dovolání ani na základě (nesprávného) poučení odvolacího soudu uděleného v závěru odůvodnění napadeného rozsudku, na něž žalovaný v dovolání poukazuje, je nepochybné, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23 února 2011

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.
předseda senátu