21 Cdo 991/2000
Datum rozhodnutí: 25.10.2000
Dotčené předpisy:
21 Cdo 991/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, Oblastní pojišťovny v K., proti povinnému B. D., srážkami ze mzdy (důchodu) povinného, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 935/99, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. prosince 1999 č.j. 13 Co 1500/99-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Na návrh oprávněné Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 13. srpna 1999 č.j. 49 E 935/99-3, nařídil podle vykonatelného výměru VZP ČR, OP VZP K. č. 4440802355 ze dne 6. března 1998, ve spojení s rozhodnutím Rozhodčího orgánu VZP ČR č.j. 2789/98/PO, 2807/98/PO ze dne 3. února 1999 a podle vykonatelného výměru VZP ČR, OP VZP K. č. 2140802367 ze dne 6. března 1998, ve spojení s rozhodnutím Rozhodčího orgánu VZP ČR č.j. 2789/98/PO, 2807/98/PO ze dne 3. února 1999 k uspokojení pohledávky oprávněné v částce 2.984,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu u plátce České správy sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25.

K odvolání povinného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 12. 1999 č.j. 13 Co 1500/9918 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, v němž namítá, že částka 2.984,- Kč mu byla stržena z důchodu neprávem, neboť celou záležitost měly mezi sebou vyřešit pobočky pojišťovny v Ch. a K.

Protože B. D. nebyl již v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že on sám má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), Nejvyšší soud České republiky jej usnesením ze dne 26. 4. 2000 č.j. 21 Cdo 991/2000-56, jež převzal dne 12. 5. 2000, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 12. 1999 č.j. 13 Co 1500/99-18 s tím, že nebude-li u Nejvyššího soudu ČR předložena plná moc zvoleného advokáta a jeho prostřednictvím podáno dovolání do 20 dnů od doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Povinný výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní služby (advokátem), jestliže nemá právnické vzdělání sám. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o.s.ř. (§ 243c o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu dovolacího soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem a sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatel (povinný) nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení s ohledem na jeho výsledek právo a oprávněné v souvislosti s dovolacím řízením žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně 25. října 2000

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková