21 Cdo 978/2001
Datum rozhodnutí: 03.04.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 978/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce R. D. proti žalované J., s.r.o. v likvidaci, o neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou a o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn.15 C 184/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. října 2000 č.j. 15 Co 653/2000-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 11.10.2000 č.j. 15 Co 653/2000-56 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26.4.2000 č.j. 15 C 184/99-33 ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru dohodou, a v ostatních výrocích tento rozsudek zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce podal žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru až po uplynutí dvouměsíční prekluzívní lhůty uvedené v ustanovení § 64 zák. práce, a že proto se již nelze neplatností tohoto právního úkonu zabývat; rozvázání pracovního poměru mezi účastníky dohodou ke dni 31.8.1998 je platné a účinné. Soudu prvního stupně však vytknul, že ohledně ostatních nároků neučinil žádný procesní krok k objasnění předmětu řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 6.2.2001, doručeným Okresnímu soudu v Karlových Varech dne 15.3.2001, vzal v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c, § 151 odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2000).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. dubna 2002

JUDr. Zdeněk Novotný,v.r.

předseda senátu