21 Cdo 929/2014
Datum rozhodnutí: 08.08.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
21 Cdo 929/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobců a) V. K. a b) M. K., obou zastoupených Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem v Ostravě - Slezské Ostravě, Jaklovecká č. 1249/18, proti žalovaným 1) Raiffeisen stavební spořitelně a.s. se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, IČO 49241257, 2) EURODRAŽBY.CZ a.s. se sídlem v Praze 8 - Čimicích, Čimická č. 780/61, IČO 25023217, zastoupené JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, a 3) JUDr. Kateřině Danielové, advokátce se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Na Hradbách č. 1440/16, jako insolvenční správkyni dlužnice M. K., o nepřípustnost prodeje zástavy ve veřejné dražbě, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 31/2013, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. září 2013 č.j. 8 Co 699/2013-84, takto:

Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.9.2013 č.j. 8 Co 699/2013-84 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelů při podání dovolání (§ 241 o.s.ř.).

Požadavku na povinné zastoupení dovolatelé, kteří jsou fyzickými osobami bez dosaženého právnického vzdělání, nevyhoví již tím, že mají zástupcem advokáta (případně notáře, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem (nebo notářem) také sepsáno (§ 241 odst.4 o.s.ř.). Ačkoliv byl žalobcům pravomocným usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 15.11.2013 č.j. 17 C 31/2013-110 ustanoven zástupcem advokát Mgr. Petr Miketa a ačkoliv byli žalobci (také prostřednictvím ustanoveného zástupce) usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 15.11.2013 č.j. 17 C 31/2013-108 vyzváni k odstranění vad (k doplnění) dovolání, ustanovený zástupce ve stanovené lhůtě 1 měsíce (a ani do současné doby) dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal; podmínka povinného zastoupení žalobců v dovolacím řízení tudíž nebyla splněna.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. srpna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu