21 Cdo 910/2004
Datum rozhodnutí: 07.10.2004
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 910/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce O., a.s., člena koncernu K. I., a.s., proti žalovanému A. B., o 23.080,- Kč s příslušenstvím, k žalobě žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 19 C 274/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. prosince 2003 č.j. 11 Co 665/2003-48, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný se žalobou podanou dne 12.2.2002 u Okresního soudu v Karviné, doplněnou podáním ze dne 25.3.2002, domáhal povolení obnovy řízení "vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 32 Ro 1002/2001, které bylo pravomocně skončeno dne 25.7.2001 platebním rozkazem Okresního soudu v Karviné č.j. 32 Ro 1002/2001-23, kterým byl žalovaný zavázán zaplatit žalobci 23.080,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení 920,- Kč". Žalobu zdůvodnil tím, že v dodatku k pracovní smlouvě ze dne 29.5.1985 se sice zavázal odpracovat za poskytnutý stabilizační příspěvek ve výši 23.080,- Kč u žalobce 15 let, o užívání bytu po dobu 15 let však není v tomto dodatku ani zmínka. U žalobce 15 let odpracoval a dne 30.3.2000 byl propuštěn z důvodu "naplnění NPE". Byt přenechal po rozvodu manželství své bývalé manželce a dětem. Na základě tvrzení žalobce, že nesplnil závazek užívat po dobu 15 let byt, byl žalovaný zavázán vrátit poskytnutý stabilizační příspěvek. Žalovaný uvedl, že je jeho chybou, že se ve stanovené lhůtě proti platebnímu rozkazu "neodvolal", domníval se však, že proběhne soudní líčení, ve kterém budou obě strany vyslechnuty.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 7.11.2002 č.j. 19 C 274/2002-12 žalobu na obnovu řízení "vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 32 Ro 1002/2001, které bylo pravomocně skončeno platebním rozkazem téhož soudu č.j. 32 Ro 1002/2001-23 ze dne 11.6.2001, který nabyl právní moci dne 25.7.2001", zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo "na náhradu nákladů řízení po obnově". Dospěl k závěru, že "žalobce" neprokázal, že jsou tu nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení, naopak sám uvedl, že je jeho chybou, když si nepodal ve stanovené lhůtě odpor proti platebnímu rozkazu. Jediný důkaz, který soudu "žalobce" předložil a kterého se ve své žalobě na povolení obnovy řízení dovolává (dodatek k pracovní smlouvě ze dne 29.5.1985), byl již znám a uplatněn jako důkaz při původním řízení a "žalobce" mohl vznést uvedené námitky již v té době.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21.2.2003 č.j. 11 Co 791/2002-24 usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud dovodil, že se soud prvního stupně "dopustil procesního pochybení", když zamítl žalobu na obnovu řízení z důvodů nedostatku zákonných podmínek ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 o.s.ř., aniž by nařídil ve věci jednání a účastníky k němu předvolal, a že ve svém rozhodnutí neoznačil řádně účastníky tohoto řízení, když jim nezachoval jejich procesní postavení z původního řízení. Uložil soudu prvního stupně, aby v dalším řízení ve věci nařídil jednání a poté znovu rozhodl.

Okresní soud v Karviné poté usnesením ze dne 2.7.2003 č.j. 19 C 274/2002-32 žalobu na obnovu řízení "vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 32 Ro 1002/2001, které bylo pravomocně skončeno platebním rozkazem téhož soudu č.j. 32 Ro 1002/2001-23 ze dne 11.6.2001, který nabyl právní moci dne 25.7.2001", zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá "právo na náhradu nákladů řízení po obnově". Znovu dospěl k závěru, že žalovaný neprokázal, že jsou tu nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení. Jediný důkaz, který předložil a kterého se ve své žalobě dovolává, je dodatek k pracovní smlouvě ze dne 29.5.1985, který byl již znám a uplatněn při původním řízení; je proto "chybou žalovaného", že uvedené námitky nevznesl již v původním řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8.12.2003 č.j. 11 Co 665/2003-48 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně v tom, že žalovaný, který se domáhal povolení obnovy řízení, neuplatnil žádný z důvodů uvedených v ustanovení § 228 odst. 1 o.s.ř.; listinný důkaz - dodatek k pracovní smlouvě, kterým žalovaný žalobu odůvodňuje, jenž obsahuje závazek žalovaného odpracovat u žalobce patnáct let za poskytnutý stabilizační příspěvek, byl totiž soudu prvního stupně znám již v původním řízení (a byl také jako důkaz předložen) a jiný důvod pro uplatnění své žaloby žalovaný neuvedl. Nad rámec právního hodnocení věci odvolací soud dodal, že dodatek k pracovní smlouvě nebyl jediným důkazem, kterým žalobce argumentoval při vymáhání stabilizačního příspěvku; z předložené dohody o půjčce na složení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu na stabilizační byt ze dne 29.5.1985, která obsahuje závazek žalobce poskytnout žalovanému stabilizační příspěvek ve výši 23.080,- Kč, vyplývá (čl. II.), že se žalovaný zavázal jednak jako pracovník řádně odpracovat v pracovním poměru u žalobce patnáct let a dále jako člen družstva byt řádně užívat po dobu patnácti let.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Otázku, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení, je třeba v projednávané věci (srov. čl. III zákona č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) posuzovat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinných do 18.3.2004 (dále jen "o.s.ř.").

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř. nebo v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst.2 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř. nebo v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měl právnické vzdělání. K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 27.2.2004 č.j. 19 C 274/2002-52 žalovaného ve smyslu ustanovení § 241b odst.1 a 2 o.s.ř. vyzval, aby si pro podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal do 15 dnů od doručení usnesení řádné dovolání; současně ho poučil, že, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 5.3.2004; žalovaný však výzvě dosud nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že žalovaný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2004

JUDr. Ljubomír Drápal, v.r.

předseda senátu