21 Cdo 905/2008
Datum rozhodnutí: 16.04.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 905/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. Š., proti žalované H. Č. r. s.r.o. v likvidaci, o 253.255,- Kč s úroky z prodlení a 745,- DM, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 101/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2007, č.j. 17 Co 114/2007-292, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze k odvolání obou účastníků rozsudkem ze dne 24.7.2007 č.j. 17 Co 114/2007-292 zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6.10.2006, č.j. 42 C 101/2000-249 (ve znění doplňujícího usnesení ze dne 16.11.2006, č.j. 42 C 101/2000-269) v části ohledně 10% úroku z prodlení z částky 267.228,10 Kč za dobu od 10.1.2000 do 14.1.2000 a řízení v tomto rozsahu zastavil, ve zbývající části jej potvrdil, a zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně ohledně náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, jestliže při výpočtu podle ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 1/1992 Sb. soud prvního stupně vyšel ze mzdy žalobce sjednané v pracovní smlouvě a v jejím dodatku, k níž připočetl 25% průměrného výdělku.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. oprávněnou osobou (účastníkem řízení) a že je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné, dospěl k závěru, že řízení o dovolání žalované musí být zastaveno.


Řízení v projednávané věci bylo zahájeno žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 12.5.2000 proti žalované označené H. Č. r. s.r.o. . Obchodní společnost nesoucí obchodní firmu H. Č. r. s.r.o., byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce od 26. 1. 1996.


Za dovolacího řízení bylo zjištěno, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.1.2008 č.j. 95 K 65/2007-35, které nabylo právní moci dne 31.1.2008, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek žalované (obchodní společnosti H. Č. r. s.r.o. v likvidaci) pro nedostatek majetku; žalovaná byla ke dni 1.3.2008 vymazána z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu je zákon přiznává. Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.


Podle ustanovení § 20a odst. 2 obč. zák. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.


Podle ustanovení § 68 odst. 1 obch. zák. společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce (§ 68 odst. 2 obch. zák.). Společnost se zrušuje mimo jiné dnem, kdy bylo přijato rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, nebo z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení [§ 68 odst. 3 písm. c) a f) obch. zák.].


Vzhledem k tomu, že žalovaná měla v době zahájení řízení (ke dni 12.5.2000) způsobilost mít práva a povinnosti a tedy ve smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. též způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení a že tuto způsobilost ztratila až po zahájení řízení (v průběhu dovolacího řízení), je namístě postup podle ustanovení § 107 o.s.ř.


Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věta první o.s.ř.). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.).


Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první o.s.ř.). Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla (mohla přejít) podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.


Při úvaze, zda povaha věci umožňuje pokračování v řízení s procesním nástupcem žalobce, bylo potřebné přihlédnout k tomu, že procesním nástupcem účastníka - právnické osoby, která po zahájení řízení ztratila způsobilost být účastníkem řízení, mohou v témže řízení být - jak vyplývá z ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. - jen ti, kteří vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde, po zániku právnické osoby.


Vzhledem k tomu, že žalovaná ztratila dnem 1.3.2008 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po zániku žalované vstoupil do jejích práv a povinností, neboť práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu, o něž v tomto řízení jde, nebyla převedena a ani jinak nepřešla na jiného (obchodní společnost H. Č. r. s.r.o. v likvidaci, byla zrušena z důvodu zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku), nemá žalovaná v oblasti pracovněprávních vztahů žádného právního nástupce.


Protože za této situace nebylo možné v řízení o dovolání žalované pokračovat, Nejvyšší soud České republiky řízení o jejím dovolání aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. dubna 2009


JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.


předseda senátu