21 Cdo 888/2006
Datum rozhodnutí: 03.01.2007
Dotčené předpisy:

21 Cdo 888/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. Š., zastoupeného advokátkou, proti žalované T. H., o zaplacení 6.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 19 C 171/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2005 č.j. 23 Co 376/2005-24, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 1.8.2005 č.j. 19 C 171/2005-13 zastavil řízení o zaplacení 6.000,-Kč s úroky z prodlení podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř., neboť totožná věc byla již rozhodnuta rozsudkem tamního soudu ze dne 8.9.2004 č.j. 19 C 200/2004, který nabyl právní moci dne 19.11.2004, a novému projednání věci brání překážka věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu ustanovení § 159a odst. 1 a 5 o.s.ř.


K odvolání žalobce Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30.9.2005 č.j. 23 Co 376/2005-24 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Dospěl k závěru, že v daném případě existuje překážka věci pravomocně rozhodnuté podle ustanovení § 159a odst. 5, a soud prvního stupně postupoval správně, jestliže řízení ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 8.3.2006 vzal výslovně zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. ledna 2007


JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.


předseda senátu