21 Cdo 786/2007
Datum rozhodnutí: 24.01.2008
Dotčené předpisy:

21 Cdo 786/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny ve věci úschovy částky 551.560,20 Kč za účasti složitelů 1) A. P., a 2) V. P., a příjemkyně Mgr. M. P. (dříve D.), o žalobě pro zmatečnost podané složiteli proti platebnímu poukazu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. dubna 2002, sp. zn. 18 Sd 7/2002, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Nc 1311/2006, o dovolání složitelů proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2006, č.j. 25 Co 114/2006-17, takto:


I. Řízení o dovolání složitelů se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním, které došlo Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 28.4.2005, složitelé sdělili, že podávají "žalobu pro zmatečnost do poukazu na vyplacení finanční částky z účtu jistoty, pol. rej., VS:, ze dne ve výši 551.560,20 Kč pro příjemce na účtu č., v.s., u Č. s. a.s., současně s námitkou do právní moci, která však zde není a poukaz je ihned vykonatelný". K žalobě připojili napadený poukaz Obvodního soudu pro Prahu 5.


Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 23.1.2006, č.j. Nc 1242/2005-12 uvedené podání složitelů doplněné podáním ze dne 6.11.2005 podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dospěl k závěru, že složitelé na výzvu soudu obsaženou v usnesení ze dne 10.10.2005, č.j. Nc 1242/2005-6 doplnili žalobu pro zmatečnost podáním ze dne 6.11.2005 jen o některé náležitosti, žaloba však nadále "postrádá přehledné vylíčení rozhodujících skutečností, důvod zmatečnosti, vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů a žalobní petit".


K odvolání složitelů Městský soud v Praze usnesením ze dne 20.3.2006, č.j. 25 Co 114/2006-17 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že složitelé přes výzvu soudu ani v doplňujícím podání neodstranili všechny nedostatky žaloby a že proto soud prvního stupně postupoval v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř., když žalobu odmítl, neboť složitelé byli o "následku svého chování řádně poučeni".


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali složitelé dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o.s.ř.).


Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o.s.ř.).


Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.


Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.


V posuzované věci složitelé, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měli právnické vzdělání. K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 15.11.2006, č.j. Nc 1311/2006-5 složitele ve smyslu ustanovení § 241b odst.1 a 2 o.s.ř. vyzval, aby si pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali do 30 dnů od doručení usnesení řádné dovolání; současně je poučil, že nebude-li předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání ve stanovené lhůtě řádně podáno, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení bylo doručeno dne 23.11.2006 pouze složitelce 1), ovšem následná výzva obsažená kromě jiného v usnesení ze dne 28.12.2006, č.j. Nc 1311/2006-7 již byla doručena oběma složitelům, složitelce 1) dne 9.1.2007 a složiteli 2) dne 23.1.2007.


Vzhledem k tomu, že složitelé přes výzvu soudu neodstranili nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byli o důsledcích své nečinnosti poučeni, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání složitelů - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť složitelé s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemají právo a příjemkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. ledna 2008


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu