21 Cdo 770/2010
Datum rozhodnutí: 23.02.2011
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 770/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně M. J. , zastoupené Mgr. Janem Hejdou, advokátem se sídlem v Litvínově, Nám. Míru č. 212, proti žalované UNIPETROL RPA, s.r.o. se sídlem v Litvínově, Záluží č. 1, IČO 27597075, o 172.326,- Kč, za účasti České pojišťovny a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 9 C 1989/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. června 2009 č. j. 9 Co 716/2007-254, takto :

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :

Dovolání žalobkyně proti výroku rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.6.2009 č.j. 9 Co 716/2007-254, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 10.5.2007 č. j. 9 C 1989/98-229, ve věci samé (tj. ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 172.326,- Kč s příslušenstvím ), není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. vzhledem k tomu, že v dovolání byl uplatněn (jak vyplývá z jeho obsahu - srov. § 41 odst. 2 o.s.ř.) dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

Podstatou námitek dovolatelky je totiž především nesouhlas s tím, jak soudy hodnotily provedené důkazy (namítá, že soudy vycházely z vadných znaleckých posudků, v nichž se soudní znalci zaměřili pouze na řešení otázky následků nemoci, na kterou se žalobkyně nikdy před úrazem neléčila a nebyla u ní ani diagnostikována , přičemž soud jí neumožnil se k těmto posudkům vyjádřit a nezabýval se ani žalobkyní předloženými důkazy z její zdravotní dokumentace ; a navrhuje proto provedení revizního znaleckého posudku); podrobuje tedy kritice pouze skutková zjištění odvolacího soudu, z nichž napadený rozsudek vychází a předestírá skutkový závěr opačný (že ke snížení pracovní schopnosti došlo v důsledku pracovního úrazu a nikoliv chorobou, která by omezovala její zdravotní způsobilost k práci ani osteoporózou ) - [srov. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp.zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, a obdobně též právní názor vyjádřený v usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněném pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a § 241a odst. 3 o. s. ř., nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto].

Protože dovolání žalobkyně proti rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované ani vedlejšímu účastníkovi v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. února 2011

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu