21 Cdo 765/2005
Datum rozhodnutí: 15.08.2005
Dotčené předpisy: § 241b předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 765/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Města R. p. R., proti povinnému J. P., pro 84.385,20 Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí povinného, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp.zn. 50 E 2130/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2004, č.j. 10 Co 132/2004-22, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na návrh oprávněného Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 24.7.2003, č.j. 50 E 2130/2003-8, nařídil podle vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. FO/03/410/st. ze dne 27.5.2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 84.385,20 Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného a rozhodl, že povinný je povinen zaplatit České republice - Okresnímu soudu v Novém Jičíně soudní poplatek za návrh na výkon rozhodnutí ve výši 1690,- Kč; zároveň povinnému zakázal, aby nakládal s věcmi, které vykonavatel při provedení výkonu rozhodnutí sepíše.

K odvolání povinného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.2.2004, č.j. 10 Co 132/2004-22, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že oprávněný nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že pro nařízení výkonu rozhodnutí byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady (§ 251, § 261a, § 323 odst. 1 o.s.ř.). Námitky povinného, že výkaz nedoplatků není vykonatelný, neboť mu nebyl doručen, odmítl s odůvodněním, že výkaz nedoplatků se povinnému nedoručuje a že se sestavuje za účelem provedení soudní nebo daňové exekuce ve smyslu § 73 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 274 písm. e) o.s.ř.; platební výměr ze dne 26.3.2001, na jehož základě byl sestaven výkaz nedoplatků ve smyslu § 73 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., byl povinnému doručen a nabyl právní moci dne 13.4.2001. Protože výkaz nedoplatků je podložen platebním výměrem, je

vykonatelný a je podkladovým titulem pro nařízení výkonu rozhodnutí v této věci.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný - jak je zřejmé z obsahu jeho podání ze dne 7.5.2004 - dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání povinného nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v ustanovení § 21, § 21a, § 21b anebo § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná), který se rozhodl dovolání podat, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem, popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů], jestliže sám nebo osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., § 21a o.s.ř., § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21, § 21a, § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci povinný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti

usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měl právnické vzdělání.

K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení nejprve soud prvního stupně usnesením ze dne 17.5.2004, č.j. 50 E 2130/2003-27, a posléze Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 25.8.2004, č.j. 21 Cdo 1847/2004-32, povinného vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal do 20 dnů od doručení usnesení řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.2.2004, č.j. 10 Co 132/2004-22; současně ho poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2004, č.j. 21 Cdo 1847/2004-32, bylo povinnému doručeno dne 20.9.2004 (náhradním způsobem uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 o.s.ř., ve znění účinném do 31.12.2004).

Povinný reagoval na výzvu soudu tak, že podáním ze dne 14.10.2004 požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.) a o osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 o.s.ř. pro svou finanční nedostatečnost .

Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 3.1.2005, č.j. 50 E 2130/2003-42, návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a na přidělení zástupce z řad advokátů zamítl. Přestože uvedené usnesení bylo povinnému řádně doručeno dne 10.1.2005 (náhradním způsobem uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.) a dne 21.1.2005 si povinný tuto písemnost na poště také osobně vyzvedl, do dnešního dne výzvě Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.8.2004, č.j. 21 Cdo 1847/2004-32, nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Pro úplnost je třeba dodat, že Nejvyššímu soudu ČR nepřísluší rozhodovat o žádosti účastníka o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o.s.ř. ani o osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 o.s.ř., jak požaduje dovolatel v podání ze dne 14.10. 2004. Soudem funkčně příslušným k rozhodnutí o takových žádostech povinného je podle ustanovení § 9 odst. 1 o.s.ř. okresní soud, v daném případě Okresní soud v Novém Jičíně; tento soud však jak uvedeno výše návrhům povinného nevyhověl, neboť pro tento postup neshledal zákonné předpoklady.

Vzhledem k tomu, že povinný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5

věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2005

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu