21 Cdo 763/2014
Datum rozhodnutí: 28.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 763/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci dědictví po M. P. , za účasti 1) V. P. , a 2) Ing. M. P. , zastoupeného JUDr. Tomášem Jírou, advokátem se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 44/3, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 837/2012, o dovolání Ing. M. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2013, č. j. 24 Co 177/2013-100, takto:

I. Dovolání Ing. M. P. se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání Ing. M. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.9.2013, č.j. 24 Co 177/2013-100, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 21.5.213, č.j. 26 D 837/2012-71, ve výroku, kterým byla určena odměna ve výši 25.882,- Kč a hotové výdaje ve výši 351,- Kč notářky JUDr. Ivany Kruškové, se sídlem v Praze 3, Seifertova 9, jako soudní komisařky za úkony provedené v řízení o dědictví s tím, že tyto jsou povinni uhradit Ing. M. P. ve výši 81%, tj. 21.248,- Kč, a V. P. ve výši 19%, tj. 4.985,- Kč, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu [ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o.s.ř. ] odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o.s.ř.; k otázce přípustnosti dovolání proti výroku o nákladech řízení srov. zejména právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80, ročník 2013].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. dubna 2014

JUDr. Roman Fiala předseda senátu