21 Cdo 697/2008
Datum rozhodnutí: 26.08.2008
Dotčené předpisy: § 10a předpisu č. 99/1963Sb., § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 697/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po M. S., zemřelé dne 16. srpna 1994, za účasti 1) M. M., 2) MUDr. Z. M., obou zastoupených notářem, 3) J. K., zastoupené advokátem, 4) S. N., 5) A. B., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 609/94, o dovolání M. M. a MUDr. Z. M. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, ze dne 17. května 2007, č. j. 22 D 609/94-182, takto:

Řízení o dovolání M. M. a MUDr. Z. M. se zastavuje.Odůvodnění:Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 17.5.2007, č.j. 22 D 609/94-182, zamítl návrh M. M. a MUDr. Z. M. na přerušení řízení a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude soud v dědickém řízení pokračovat bez účasti M. M. a MUDr. Z. M. .

Odvolání M. M. a MUDr. Z. M. proti tomuto usnesení soudu prvního stupně Městský soud v Praze usnesením ze dne 6.9.2007, č. j. 24 Co 415/2007-191, odmítl.

Proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, ze dne 17.5.2007, č. j. 22 D 609/94-182, podali M. M. a MUDr. Z. M. dovolání.

Vzhledem k tomu, že pro postup soudu prvního i druhého stupně v řízení o dědictví je určující okamžik smrti zůstavitelky (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 12. a 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen zákon č. 30/2000 Sb. ) a zůstavitelka M. S., zemřela dne 16.8.1994, tedy před 31.12.2000, je třeba dovolání v posuzovaném případě i v současné době projednat a rozhodnout (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.) podle dosavadních právních předpisů , tj. podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 (dále jen o.s.ř. ).

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o.s.ř.).

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, ze dne 17.5.2007, č. j. 22 D 609/94-182,, není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o.s.ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47, ročník 2006); Nejvyšší soud proto řízení o dovolání M. M. a MUDr. Z. M. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, ze dne 17.5.2007, č. j. 22 D 609/94-182, zastavil (§ 243c, § 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2008

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu