21 Cdo 651/2012
Datum rozhodnutí: 18.12.2012
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 651/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce P. B. , zastoupeného JUDr. Tomášem Markem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova č. 29, proti žalované BP-PB, s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí, Bezděkov č. 878/44, IČO47903236, zastoupené Mgr. Ing. Milanem Sochorem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní č. 6, o 62.450,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 166/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. ledna 2011 č.j. 15 Co 400/2009-218, takto:


Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti výroku I. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18.1.2011 č.j. 15 Co 400/2009-218, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 24.7.2009 č.j. 12 C 166/2004-152 ve věci samé (tj. v části výroku I., kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 50.450,- Kč s 2% úrokem z prodlení od 15.3.2004 do zaplacení), není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí ve věci samé, které by odvolací soud zrušil), a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., vzhledem k tomu, že v dovolání byl uplatněn (jak vyplývá z jeho obsahu - srov. § 41 odst. 2 o.s.ř.) dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

Z obsahu dovolání vyplývá, že žalobce zejména nesouhlasí se skutkovými zjištěními, na nichž odvolací soud (a soud prvního stupně, s jehož skutkovými závěry se odvolací soud ztotožnil) založil svůj závěr o tom, že žalobce nezaplatil závazky žalované ze svých vlastních zdrojů , resp. nebyla prokázána tvrzená skutečnost, že částku 55.000,- Kč získal z půjčky od pana S. , neboť např. matka žalobce nevybrala ze svého účtu částku ve výši 50.000,- Kč v období, které předcházelo uhrazení faktur žalované a dodatečné tvrzení o tom, že část peněz poskytla z prostředků mimo účet, není věrohodné ; a podrobuje kritice postup, jakým odvolací soud (resp. soud prvního stupně) k těmto skutkovým zjištěním dospěl. Podstatou jeho námitek je totiž nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud (i soud prvního stupně) přihlížel a jak tyto důkazy hodnotil, jestliže zejména namítá, že jediným dokladem, ze kterého vyplývá, že by měly být použity prostředky žalovaného ke vkladu na účet žalobce, je údajná pokladní kniha vedená v počítači ve formě excelové tabulky , tento důkaz je však nevěrohodný, že žalobcem navrhovaný důkaz skutečnou pokladní knihou, ze které jednoznačně vyplývá, že peníze na svůj účet nepřevedl , nebyl připuštěn, a že žalovaný v tomto směru neunesl důkazní břemeno . Tím, že dovolatel na odlišných skutkových závěrech buduje odlišný právní názor na věc, však nezpochybňuje právní posouzení věci odvolacím soudem, ale skutková zjištění, která byla pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující. K okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a § 241a odst. 3 o. s. ř - jak je zřejmé již ze znění ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. však nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto.

Protože dovolání žalobce proti napadenému výroku rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2012


JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.
předseda senátu